Rättsliga och affärsmässiga perspektiv på internationalisering

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2HR803

Kod
2HR803
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Handelsrätt A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 februari 2022
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen ges i Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp handelsrätt, rättsvetenskap eller företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen ska ge utvecklad förståelse för och kunskap om möjligheter och utmaningar relaterade till olika sätt att verka på internationella marknader, såsom gränsöverskridande handel, företags inträde och expansion på utländska marknader, och internationella företagssamarbeten.

Efter avslutad kurs ska studenten ha tillägnat sig:

  • förmåga att definiera, förklara och jämföra relevanta perspektiv och teorier om företags internationaliseringsprocesser,
  • förmåga att kritiskt diskutera och reflektera om företags internationella expansion,
  • förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa handelsrättsliga företeelser, frågeställningar och situationer inom internationellt företagande där rättsliga och/eller etiska aspekter ingår, även med begränsad information,
  • förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
  • förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
  • utvecklad förmåga att göra bedömningar med hjälp av integrerade kunskaper inom internationell och europeisk handelsrätt och internationalisering av företag och dess verksamhet.

Innehåll

I kursen studeras fokusområdena internationell och europeisk handelsrätt och internationalisering av företag. Kursen ska utveckla och fördjupa studenternas kunskaper om den internationella och den europeiska handelsrättens uppbyggnad samt om deras källor, teorier och metoder. Kursen ska vidare ge en förmåga att analysera och bedöma frågeställningar och situationer avseende internationaliseringsprocesser. Dessa två delar integreras med varandra på olika sätt under kursens gång.

Kursen behandlar affärsmässiga och rättsliga frågor om det växande, internationellt verksamma företaget liksom handelsrättslig teori och metod. Ur ett internationaliseringsperspektiv behandlar kursen bl.a. beslutsfattandet kring när, var och hur företag träder in på utländska marknader samt olika teoretiska perspektiv på internationaliseringsprocesser. Ur ett rättsligt perspektiv behandlar kursen bl.a. gränsöverskridande handel och transport, internationell beskattning samt hur ett företag kan skydda sig mot motpartens eventuella insolvens. Även frågor kring tvistelösning i en internationell kontext tas upp.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, och praktiska tillämpningsövningar (t.ex. case). En stor del av kunskapsinhämtande studium utgörs av läsning av kurslitteratur och övrigt kursmaterial. Problembaserat arbete i grupp är också ett viktigt inslag.

Kursen ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande examinationsmoduler:

  1. Muntlig och skriftlig redovisning, 5 hp
  2. Skriftligt individuellt prov, 10 hp

och ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Den betygsskala som används vid examinationsmodul 1 är godkänd (G) och underkänd (U). Den betygsskala som används vid examinationsmodul 2 är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Slutbetyg på hela kursen ges med betyget väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). För slutbetyg G på hela kursen krävs att minst betyget G erhållits i kursens båda examinationsmoduler. För slutbetyg VG på hela kursen krävs dessutom att betyget VG erhållits vid examinationsmodul 2.

Studenter som fått betyget U på examinationsmodul 1 har möjlighet att komplettera uppgiften i enlighet med examinators instruktioner. Komplettering ska genomföras inom viss tid från dess att studenten tilldelas uppgiften. Student som ej erhållit godkänt betyg på modul 1 måste göra om denna, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen. Omexamination av examinationsmodul 2 sker vid särskilt tillfälle för omprov eller vid kommande kurstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin