Transformativ speldesign 1

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5SD316

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SD316
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Speldesign A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 november 2021
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Behörighetskrav

Kandidatexamen samt minst 3 hp från Introduktion till transformativ speldesign. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Uppvisa kunskap om fältet: Diskutera ämnesområden, teman och teorier relaterade till transformativ analog speldesign ur olika perspektiv, med fokus på designprocess, bästa praxis och vanligt förekommande designverktyg.
  • Använda spelandet, design och speltestning: Designa, spela, iterera och kritisera transformativa analoga spel med specifika utvecklingsrelaterade mål. Fokus ligger på spel/lek som bredare kontext och på interpersonella dynamiker.
  • Visa förmåga att skriva akademiskt, professionellt och reflekterande: Skriva texter och annat kommunikationsmaterial om transformativ analog speldesign i olika format för specifika målgrupper med tonvikt på design och spelupplevelse.

Innehåll

Kursen undersöker hur man praktiskt designar och forskar på transformativa rollspel. Kursen är en påbyggnadskurs till Introduktion till transformativ speldesign och innehåller ytterligare designverktyg. Studenterna får undersöka spel som ett bredare begrepp och speldynamiker, till exempel: workshopintegrering, debriefing, fysisk säkerhet och kalibrering. Kursen införlivar verktyg och bästa praxis från pedagogiska lajv (levande rollspel), terapeutiska rollspel och spel som fritidsaktivitet. Studenterna får spela korta spel, analysera dom möjligheter som finns i speldesignen och diskutera deras potential som verktyg för personlig och social utveckling. Studenterna får bygga vidare på någon av sina tidigare spel eller skapa ett nytt kortare spel utifrån sina intressen och sin professionella bakgrund. Skriftliga uppgifter integrerar designforskning med ett praktiskt perspektiv på speldesign.

Undervisning

Kursen undervisas med hjälp av gruppdiskussioner, korta föreläsningar och gruppmöten som schemaläggs flexibelt. Läromedlen kan vara något av följande, eller samtliga dessa: videoinspelningar, vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga texter, speldesigndokument m.m. Studenterna skapar konkreta projekt relaterade till speldesign (främst analoga rollspel), enskilt eller i grupp, och spelar och testar sina spel. När det efterfrågas, visar studenterna upp resultaten och diskuterar dessa med övriga studenter, läraren och andra gästföreläsare eller relevanta personer. Återkoppling och handledning på skrivandet ges under hela kursens gång.

Examination

Bedömningsgrunden utgörs av att studenterna aktivt deltar i kursrelaterade aktiviteter, presenterar sina framsteg genom överenskomna inlämningar och följer deadlines. Därutöver ska studenterna ha regelbundna träffar med läraren, följa givna instruktioner och uppträda professionellt under hela kursen. Bedömningsmaterialet inkluderar muntliga och skriftliga inlämningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin