Transformativ speldesign 2

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5SD317

Kod
5SD317
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Speldesign A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 november 2021
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Behörighetskrav

Kandidatexamen samt Introduktion till transformativ speldesign, 7,5 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Uppvisa kunskap om fältet: Diskutera ämnesområden, teman och teorier relaterade till implementation av transformativ analog speldesign, inklusive logistik och säkerhet.
  • Designa workshops, använda spelande och implementering: Designa, uppleva, iterera och analysera workshops och implementeringsstrategier för transformativa analoga spel med specifika utvecklingsrelaterade mål.
  • Visa förmåga att skriva akademiskt, professionellt och reflekterande: Skriva texter och annat kommunikationsmaterial om implementering av transformativ analog speldesign för specifika målgrupper i olika format.

Innehåll

Detta är en påbyggnadskurs till tidigare kurser i transformativ speldesign (Introduktion till transformativ speldesign, Transformativ speldesign 1). Kursen går igenom logistiken vid genomförandet av små- och storskaliga rollspel från början till slut. Kursens tonvikt ligger på de strukturer som förstärker överföringen av insikter, färdigheter och mål från lek/spel till andra sammanhang. Kursen fokuserar på intentionalitet, att ta medvetna speldesignbeslut, till exempel specifika workshopintegreringar, tillgänglighet och andra aspekter relevanta för speldesignen. Kursen tar upp praktiska aspekter av implementering inklusive "hands on" spelledande och en introduktion till skapandet och upprätthållandet av spelcommunities som betonar deltagarnas emotionella och fysiska trygghet. Studenterna kommer att skapa både en implementeringsplan och en vetenskapligartikel.

Undervisning

Kursen undervisas med hjälp av gruppdiskussioner, korta föreläsningar och gruppmöten som schemaläggs flexibelt. Läromedlen kan vara något av följande, eller samtliga dessa: videoinspelningar, vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga texter, speldesigndokument m.m. Studenterna skapar konkreta projekt relaterade till speldesign (främst analoga rollspel), enskilt eller i grupp, och spelar och testar sina spel. När det efterfrågas, visar studenterna upp resultaten och diskuterar dessa med övriga studenter, läraren och andra gästföreläsare eller relevanta personer. Återkoppling och handledning på skrivandet ges under hela kursens gång.

Examination

Bedömningsgrunden utgörs av att studenterna aktivt deltar i kursrelaterade aktiviteter, presenterar sina framsteg genom överenskomna inlämningar och följer deadlines. Därutöver ska studenterna ha regelbundna träffar med läraren, följa givna instruktioner och uppträda professionellt under hela kursen. Bedömningsmaterialet inkluderar muntliga och skriftliga inlämningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin