Att kultivera transformerande communities

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5SD318

Kod
5SD318
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Speldesign A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 november 2021
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Behörighetskrav

Kandidatexamen samt Introduktion till transformativ speldesign, 7,5 hp, och Transformativ speldesign 1, 7,5 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Uppvisa kunskap om fältet: Diskutera ämnesområden, teman och teorier relaterade till implementation av transformativ analog speldesign, inklusive logistik och säkerhet.
  • Utveckla design för trygghet och speltestning: Designa, uppleva, iterera och analysera tryggheten och de praktiker som används för att upprätthålla communities som är relaterade till transformativa analoga rollspel med specifika utvecklingsrelaterade mål.
  • Visa förmåga att skriva akademiskt, professionellt och reflekterande: Skriva texter och annat kommunikationsmaterial om implementering av trygghetsåtgärder i transformativ analog speldesign för specifika målgrupper i olika format.

Innehåll

Kursen bygger vidare på arbete inom tidigare kurser i transformativ speldesign (Introduktion till transformative speldesign, Transformativ speldesign 1 och 2) och undersöker spel-communities potential som bärare av individuell och social förändring. Studenterna studerar olika spelinriktade utrymmen och dessas kapacitet för ett utforskande av identitet, skapandet av stärkande social system och lösandet av komplexa problem. Kursen undersöker god praxis inom spelinriktade gemenskaper för fritid, terapi och utbildning med tonvikt på att skapa och upprätthålla säkerhet för att kunna utforska utvecklingens gränser. Kursen betonar vikten av avsiktlighet, upprättandet av mål, transparens, överenskommelser, ansvarighet och ansvarstagande för att fungerande gruppdynamik ska kunna etableras.

Kursen betonar även samtyckesprinciper och fastställer därmed uttryckligen de sociala kontrakt som ligger till grund för spelande. Centralt för diskussionen blir frågor om social rättvisa, mångfald, rättvisa, inkludering och tillgänglighet. Kursen betonar även underlättandet av förhandling, kommunikation, integration och processer utanför spelets ramar. Studenterna får erfarenhet av olika tekniker inom workshops, säkerhet och debriefing. Studenterna får ta fram en plan för trygghetsdesign och community-byggande till sitt speldesignprojekt, liksom en akademisk uppsats.

Undervisning

Kursen undervisas med hjälp av gruppdiskussioner, föreläsningar och gruppmöten som schemaläggs flexibelt. Läromedlen kan vara något av följande, eller samtliga dessa: videoinspelningar, vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga texter, speldesigndokument m.m. Studenterna skapar konkreta projekt relaterade till speldesign (främst analoga rollspel), enskilt eller i grupp, och spelar och testar sina spel. När det efterfrågas, visar studenterna upp resultaten och diskuterar dessa med övriga studenter, läraren och andra gästföreläsare eller relevanta personer. Återkoppling och handledning på skrivandet ges under hela kursens gång.

Examination

Bedömningsgrunden utgörs av att studenterna aktivt deltar i kursrelaterade aktiviteter, presenterar sina framsteg genom överenskomna inlämningar och följer deadlines. Därutöver ska studenterna ha regelbundna träffar med läraren, följa givna instruktioner och uppträda professionellt under hela kursen. Bedömningsmaterialet inkluderar muntliga och skriftliga inlämningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin