Skräck, spänning och sex: Populärlitteraturens genrer

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LV111

Kod
5LV111
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Litteraturvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 13 december 2021
Ansvarig institution
Litteraturvetenskapliga institutionen

Allmänt

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Kursen är en fristående kurs på grundnivå.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen syftar till att belysa populärlitteratur ur olika aspekter och behandlar dess samtida former och närmaste historia. Studenten får läsa och stifta bekantskap med exempel på populärlitterära genrer och teman och lära sig beskriva deras särart, liksom diskutera populärlitteraturens kulturella betydelse samt föreställningar om högt och lågt i litteraturen. Populärlitteraturen sätts dessutom i förhållande till läsare, bokmarknad och samhälle.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva typiska litterära drag i olika populärlitterära genrer
  • redogöra för några av de mest centrala populärlitterära genrerna och deras historia
  • analysera berättarteknik och genretypiska drag
  • diskutera kulturella hierarkier
  • redogöra för populärlitteraturens plats i det litterära systemet
  • kritiskt diskutera litterära texter utifrån grundläggande teori kring populärlitteratur

Innehåll

Kursen är uppbyggd kring olika teman och genrer inom ämnesområdet såsom exempelvis: populärlitteraturens framväxt, typiska berättartekniska element, science fiction, skräckskildringar, deckare, fantasy, kärleksromaner, etc.

Undervisning

Undervisningen är nätbaserad och bygger på interaktion mellan medstudenter och mellan student och lärare. Merparten av studietiden utgörs av självstudier. Skriftliga övningar och inlämningsuppgifter ingår.

Examination

Examination sker i form av nätbaserade övningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin