Att handleda lärarstudenter i moderna språk

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 9LF073

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
9LF073
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik GXX
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 17 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Den riktar sig till verksamma lärare i moderna språk i grundskolan och gymnasieskolan, som handleder eller kommer att handleda språklärarstudenter under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarprogrammen.

Behörighetskrav

Lärarexamen avsedd för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 och/eller gymnasieskolan.

Mål

Kursens mål är att stärka deltagarnas färdigheter när det gäller att handleda lärarstudenter i moderna språk inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen. Vidare syftar kursen till att utveckla medvetenhet, tydlighet och professionalism i handledarskapet.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

 • Analysera uppdraget som VFU-handledare i moderna språk
 • Kritiskt granska handledningsmetoder och diskutera hur yrkeskunnande förmedlas inom ramen för VFU i moderna språk
 • Förklara och diskutera begrepp som progression, självständighet och stöd i handledningsprocessen
 • Analysera och diskutera ett urval språkdidaktiska utmaningar för ämneslärarstudenter
 • Analysera studenters utveckling av didaktisk kompetens under handledningsprocessen
 • Analysera handledningsprocessens möjligheter i utvecklingen av ämneslärarstudenters didaktiska kompetens.
 • Diskutera och problematisera bedömning av studenters prestation under VFU i moderna språk

Innehåll

 • Handledning av praktisk yrkesteori
 • Handledarrollen: förväntningar och krav
 • Progression, självständighet och stöd i handledningsprocessen
 • VFU-kursens mål
 • Språkdidaktiska utmaningar för ämneslärarstudenter
 • Formativ och summativ bedömning

Undervisning

Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin