Spanska som modersmål i skolan: Teori och praktik

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 9LF075

Kod
9LF075
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den vänder sig till modersmålslärare i spanska i grundskolan och gymnasieskolan samt till lärarstuderande med spanska som modersmål som inriktning. Kursen ingår i en serie om fyra kurser à 7,5 hp som tar upp kunskaper och färdigheter som fordras för att arbeta som modersmålslärare i spanska i grundskolan och gymnasieskolan.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och spanska som modersmål, vilket kan styrkas med betyg i Modersmål 2 eller gymnasiebetyg med godkänt betyg i modersmålet från hemlandet, alternativt arbetsintyg där det framgår anställning som modersmålslärare i spanska.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar goda kunskaper inom området spanska som modersmål i skolan. Den studerande skall även utveckla förmåga att koppla teoribildningar inom flerspråkighet och språkdidaktik samt kunskaper i spanska till praktisk tillämpning i modersmålsundervisningen

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för centrala teoribildningar och aktuella studier inom flerspråkighet och språkinlärning och diskutera deras betydelse för lärande och undervisning i spanska som modersmål,
 • redogöra för skolans aktuella styrdokument med särskilt fokus på ämnet modersmål, dess kurs- och ämnesplaner samt dess koppling till Gemensam europeisk referensram för språk (GERS),
 • reflektera över och diskutera didaktiska frågeställningar som rör undervisningens innehåll och arbetsformer utifrån styrdokument och i relation till flerspråkiga och nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling,
 • analysera och kritiskt granska olika typer av läromedel för undervisning i spanska som modersmål samt producera eget undervisningsmaterial där val av innehåll och arbetssätt relateras till styrdokument och kursens teoretiska ramar,
 • göra relevanta bedömningar av elevers språkfärdigheter i relation till GERS och till skolans styrdokument samt
 • integrera digitala verktyg i arbetet mot kommunikativa mål i den egna undervisningen. 

Innehåll

 • Teoretiska perspektiv och aktuell forskning inom flerspråkighet och språklärande i allmänhet och om spanska som modersmål i synnerhet,
 • ämnet modersmål så som det konstrueras i styrdokumenten för grund- och gymnasieskolan samt innehåll och struktur i Gemensam europeisk referensram för språk (GERS),
 • läromedelsanalys samt produktion av eget material för undervisning i spanska som modersmål,
 • bedömning och betygssättning samt
 • digitalisering i modersmålsundervisningen i spanska

Undervisning

Kursen ges på distans och all kommunikation är nätbaserad. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande. Undervisningsspråket är spanska.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt. Examinationsspråket är spanska.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin