Energirelaterade materials fysik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA571

Kod
1FA571
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Materialvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med antingen Kvantfysik och Fasta tillståndets fysik eller Fysikalisk kemi och Fasta tillståndets kemi eller 30 hp materialvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten förstå de grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaperna hos energirelevanta material för att kunna:

  • utvärdera relationerna mellan struktur och egenskaper och hur material kan skräddasys för att förbättra egenskaper under speciella förhållanden
  • beskriva moderna tendenser och begrepp i utvecklingen av material för ren energiproduktion och lagring
  • diskutera och argumentera för allmänna materialsynpunkter vid modern och ren energi- och miljöteknologi

Innehåll

Kursen behandlar de grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaperna hos material för energitillämpningar som kraftgeneratorer, solceller, batterier, bränsleceller och datalagring.. Potentialen för olika typer av funktionella material för energitillämpningar kommer att tas upp och utmaningar relaterat till teknisk realisering kommer att diskuteras. Kursen skapar en medvetenhet om materials betydelse i modern energiteknologi.

En översikt ges om moderna teoretiska och experimentella begrepp. Trender inom energirelaterad materialforskning presenteras och den nära relationen mellan grundforskning och tillämpningar inom fältet diskuteras. Politiska och sociala konsekvenser för en hållbar energiteknologi tas också upp också.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Examination

Litteraturseminarier i grupp, skriftlig rapport och muntlig presentation.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin