Filosofiska perspektiv 1

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5FT063

Kod
5FT063
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Estetik A1N, Praktisk filosofi A1N, Teoretisk filosofi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 28 februari 2022
Ansvarig institution
Filosofiska institutionen

Behörighetskrav

180 hp, eller motsvarande, inkl. 60 hp filosofi, estetik, musikvetenskap, litteraturvetenskap eller konstvetenskap. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

  • ha en ökad förståelse för hur empiriska påståenden, tankeexperiment och andra aspekter av en filosofisk dialektik kan användas för att försvara en filosofisk tes eller ett argument
  • vara bekanta med att använda olika typer av filosofisk argumentation i sina texter, så som motexempel, intuitioner, och s.k. "debunking"-förklaringar
  • ha reflekterat över skrivandets roll i att artikulera och precisera filosofiska idéer
  • ha reflekterat över hur prosa och andra aspekter av presentationen kan påverka en läsares förståelse och tolkning av en filosofisk text.

Innehåll

Vad krävs för att skriva en bra filosofitext? Hur kan vi bli bättre på att skriva filosofi? Och hur förhåller sig filosofiskt skrivande till att faktiskt filosofera? Målsättningen för denna kurs är att adressera den här typen av frågor om filosofiskt skrivande och tänkande. Kursen kommer att inkludera både praktiska moment, såsom skrivövningar och workshops, och teoretiska delar, om bl. a. förståelsen av begrepp som ofta är centrala i filosofisk argumentation.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, workshops och skrivuppgifter. Föreläsningarna kommer att vara interaktiva och studenterna förväntas delta och bidra.

Examination

Tre korta skrivuppgifter under kursens gång samt en längre skrivuppgift i slutet av kursen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar innehållsmässigt med kursen 5FP054 Om att skriva och filosofera på avancerad nivå. De två kurserna kan inte användas i samma examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin