Iranska språk, fördjupning: prosa

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5JR812

Kod
5JR812
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med iranska språk som huvudområde.

Mål

Kursens syfte är att fördjupa och bredda förmågan till textanalys applicerad på klassiska persiska texter av huvudsakligen prosakaraktär.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

  • översätta texter på ett metodiskt medvetet sätt
  • genomföra en lingvistisk analys av texterna med beaktande av moderna språkvetenskapliga metoder
  • tolka texterna inom ramen för deras historiska och litterära sammanhang
  • göra en vetenskapligt relevant sammanställning av texternas språkliga och litterära särart.

Innehåll

Läsning av ca 125 normalsidor klassiska prosatexter på huvudspråket.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examination sker i form av muntlig redovisning och salsskrivning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin