Byggnadsrenovering för energieffektivisering

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TG501

Kod
1TG501
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturvård A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 augusti 2022
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

120 hp, varav 90 hp inom teknik med inriktning mot byggteknik alternativt kulturvård med inriktning mot byggnadsvård.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • tillämpa metodik för inventering av befintlig byggnad med avseende på bevarande och energieffektiviserande renoveringsåtgärder,
  • använda byggnadssimuleringsprogram för att utföra och analysera energiberäkningar för energieffektiviseringsåtgärder,
  • ta fram beslutsunderlag för energieffektivering i byggnader som värderar kostnader, klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och livslängdsförlängning, med beaktande av byggnadens karaktärsdrag.

Innehåll

Introduktion till klimatskalets energiutbyte med omgivningen samt installationstekniska system. Byggnadstekniska lösningar för minskad energianvändning. Hänsyn till bevarandevärden vid renovering. Inventeringsmetodik för att identifiera energieffektiviserande åtgärder vid renovering. Energisimulering av enskilda byggnader. Klimatpåverkan av energieffektiviseringsåtgärder ur ett livscykelperspektiv. Introduktion till livscykelkostnader och återbruk. Kostnadsberäkning av renoveringsåtgärder. Beslutsunderlag för energieffektiviserande renoveringsåtgärder.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, seminarier, fältstudier, studiebesök och handledning av projektuppgift.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift (4 hp). Aktivt deltagande i laborationer, seminarier och fältstudier (3,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin