Självständigt arbete

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MX010

Kod
3MX010
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för läkarprogrammet, 15 september 2022
Ansvarig institution
Institutionen för medicinska vetenskaper

Behörighetskrav

För tillträde till termin 10 krävs att alla högskolepoäng från terminerna 1-8 är avklarade.

Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning.

Mål

ÖVERGRIPANDE KURSMÅL

Det självständiga arbetet ska  bredda och fördjupa de kunskaper och färdigheter  inom vetenskap som redan förvärvats inom läkarutbildningen. Det ska ge studenten kunskap om hur man söker och värderar kunskap på vetenskaplig nivå, ge förutsättningar för forsknings- och utvecklingsarbete, ge insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, ge studenten en vetenskaplig grundsyn, en förmåga till kritisk granskning, samt en fördjupad förmåga till kontinuerligt kunskapsinhämtande som förbereder för ett livslångt lärande. Kursmålen gäller för tillämpning inom den medicinska forskningstraditionen och med såväl kvantitativ som kvalitativ ansats.

SPECIFIKA KURSMÅL

A Kunskapsmål och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. Självständigt söka och identifiera relevant bakgrundslitteratur i etablerade databaser.

2.  Formulera en forskningsfråga baserad på tidigare bakgrundslitteratur, kunskaper och erfarenheter inom projektområdet.

3. Kunna formulera en för det självständiga arbetet relevant frågeställning som om möjligt uttrycks i en testbar hypotes.

4. Kritiskt kunna granska vetenskapliga artiklar och presentationer med såväl kvantitativ som kvalitativ ansats.

5.  Redogöra för vedertagen struktur och disposition för en vetenskaplig rapport.

 Redogöra för det teoretiska underlaget för medicinsk forskning omfattande vetenskapsteori, forskningsetik, medicinska forskningsansatser, grundläggande biostatistik, djurförsök i medicinsk forskning och principer för vetenskaplig publicering och värdering. 

B. Färdighetsmål och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

7.. Skriva en genomförbar forskningsplan.

8: Med handledarstöd bearbeta en forskningsuppgift grundad på en för det självständiga arbetet relevant frågeställning, med eller utan specificerad hypotes, och egen datainsamling.

9. Följa de etiska principerna för medicinsk forskning samt den medicinska forskningens regelverk.

10.  Sammanfatta sitt vetenskapliga projekt i en skriftlig rapport i enlighet med vedertagen struktur och disposition.

11. På vetenskaplig grund hålla ett föredrag, svara på frågor från opponent och såväl vetenskapligt skolad publik som personer utan specialkunskaper inom området.

12.  Förklara, tolka och värdera i medicinska forskningsrapporter vanligt förekommande biostatistiska analyser samt i förekommande fall tillämpa sådana analyser i den egna forskningsuppgiften.    

C. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

13. Uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till den egna forskningens kvalitet vid såväl skriftlig som muntlig presentation av det egna arbetet.

14. Uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till, i såväl skriftlig som muntlig presentation av det egna arbetet,vad den egna forskningen  tillfört forskningsområdet.

15. Uppvisa ett etiskt förhållningssätt i den egna forskningen vid såväl skriftlig som muntlig presentation av det egna arbetet.

Innehåll

Kursen utgörs av ett självständigt arbete under handledning. I kursen ingår undervisning omfattande vetenskapsteori, forskningsetik, medicinska forskningsansatser, grundläggande biostatistik, djurförsök i medicinsk forskning och principer för vetenskaplig publicering och värdering.

Undervisning

Undervisning sker i form av individuellt arbete under handledning, föreläsningar och seminarier. Det självständiga arbetet redovisas i form av en skriftlig rapport samt muntlig presentation och försvar av arbetet. Vidare ingår opposition på en annan students självständiga arbete. Obligatoriska moment består av deltagande i seminarier, inlämningsuppgifter, genomförande av inomvetenskapligt föredrag, bevistande vid disputation för doktorsgraden, presentation och försvar av det egna arbetet samt opposition på medstudents arbete.

Examination

Det självständiga arbetet i sin helhet examineras, på avancerad nivå, inom programmet, av en särskilt utsedd bedömare. Följande godkända moment krävs för godkänd kurs: skriftlig tentamen, seminarier, inlämningsuppgifter, presentation och försvar av eget arbete och opposition på medstudents arbete.

Student som underkänts vid iskriftlig tentamen eller examinationen av det självständiga  arbetet har rätt att genomgå dessa moment ytterligare 4 gånger (= totalt 5 examinationer). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare examinationstillfälle. Student som underkänts eller inte kunnat delta i obligatoriska seminarier ska om möjligt beredas plats i annan seminariegrupp innevarande termin. Är det inte möjligt hänvisas studenten till motsvarande moment nästa termin.

Övriga föreskrifter

Student som genomfört en forskningsuppgift av liknande slag och omfattning som det självständiga arbetet i annat sammanhang kan anhålla om att få tillgodoräkna detta som sitt självständiga arbete. För en sådan anhållan granskas aktuella dokument av studierektor som sen bedömer om hela det självständiga arbetet kan anses fullgjort, om vissa moment behöver kompletteras eller om inget tillgodoräknande medges. Exempel på arbeten som helt eller delvis kan tillgodoräknas är doktors-/licentiatavhandling och examensarbeten på veterinärutbildningen. Läkarstudenter som har 3 somrar godkänd sommarforskarskola ("SOFOSKO") får automatiskt fullt tillgodoräknande för det självständiga arbetet utan ansökan.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin