Den vikingatida världen

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5AR793

Kod
5AR793
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Arkeologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 13 juni 2022
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Kandidatexamen.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Presentera och diskutera källor och metoder (arkeologiska, epigrafiska, skriftliga och naturvetenskapliga) som är tillgängliga för att sätta vikingadiasporan (eng. Viking Diaspora) i ett sammanhang
  • Att på tematiska vägar kunna diskutera migrationer, kulturell hybriditet, och interaktioner som karakteriserar den "vikingatida världen"
  • Problematisera de etniska och kulturella stereotyper som ansetts känneteckna vikingadiasporan

Innehåll

Vikingadiasporan, dvs vikingatida skandinaver i omvärlden, har traditionellt sett studerats ur skandinavernas perspektiv med fokus på deras rörlighet/mobilitet, och aktiviteter som handel och våldsyttringar. Aktiviteterna kan kopplas till olika men samtidigt sammanlänkade kulturella områden, som samiska områden i norr, kontinentens och den brittiska övärldens kristna riken, eller den glest befolkade nordatlantiska regionen. Öster och söder om Skandinavien finner vi folkgrupperna i södra och östliga Östersjöområdet, stäppernas folk, Bysans, Medelhavsvärlden och Kalifatet. Även folk från dessa områden rörde sig till Skandinavien och förde med sig sina kulturella influenser. Men den vikingatida världen var ännu vidare, med förbindelser till sidenvägens, Röda havets och Indiska oceanens väletablerade och omfattande handelsrutter. Under senare delen av vikingatiden hade man även direkt tillgång till varor och naturresurser från Grönland och Nordamerika. De interaktioner som ägde rum påverkade regionerna som ingick i detta vidsträckta nätverk, men hade även inflytande på det vikingatida samhället i Skandinavien. Kursen 'Den vikingatida världen' syftar till att placera den vikingatida diasporan i ett bredare globalt sammanhang, och samtidigt utforska kopplingar över och mellan regioner.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter.

Examination

Examination sker löpande genom aktivt deltagande i muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom en   skriftlig fördjupningsuppgift. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin