Kurdiska B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KD201

Kod
5KD201
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen kan räknas till biområdet Kurdiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Kurdiska A

Mål

Delkurs 1: Grammatik och texter, kurmanji (15 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för de grundläggande begreppen inom allmän fonologi, morfologi, syntax och semantik i vedertagen lingvistisk terminologi
 • redogöra för kurmanji-dialektens utbredning och ställning inom de kurdiska dialekterna
 • beskriva huvuddragen i kurmanji-kurdiskans ortografi, fonologi och elementära morfosyntax med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi
 • läsa elementära texter på kurmanji-kurdiska med ett för en modersmålstalare begripligt uttal
 • ta ut satsdelar och analysera ordformer i elementära kurmanji-kurdiska texter med hjälp av lexikon
 • översätta enkla kurmanji-kurdiska skönlitterära texter till svenska.

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, kurmanji (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • på kurmanji-kurdiska aktivt behärska ett basordförråd som innefattar hälsningsfraser, släktrelationer, yrkesbeteckningar, färdmedel, färger och former, djur, kläder, heminredning, mat och dryck, människokroppen och sjukdomar, geografi
 • idiomatiskt korrekt kommunicera om dessa ämnen
 • översätta enkla svenska texter till kurmanji-kurdiska
 • skriva enkla texter på kurmanji-kurdiska.

Delkurs 3: Kurdisk litteratur (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • översiktligt redogöra för den kurdiska litteraturens utveckling i dess historiska kontext från ca. 1500 e.Kr. och framåt (både kurmanji- och sorani-litteratur)
 • redogöra för klassiska kurdiska diktares liv och litterära verk
 • beskriva framväxten av den moderna kurdiska prosan (inom både journalistik och skönlitteratur)
 • redogöra för de viktigaste moderna kurdiska författarnas liv och litterära verk
 • analysera den kurdiska litteraturens roll i dagens kurdiska samhälle
 • kortfattat redogöra för kurdisk litteratur i exil och exillitteraturens roll för det kurdiska skriftspråkets utveckling och standardisering.

Innehåll

Delkurs 1: Grammatik och texter, kurmanji (15 hp)

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, kurmanji (7,5 hp)

Delkurs 3: Kurdisk litteratur (7,5 hp)

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment.

Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Grammatik och texter, kurmanji (15 hp)

Examination sker i form av en skriftlig sluttentamen.

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, kurmanji (7,5 hp)

Examination sker i form av en skriftlig och en muntlig sluttentamen.

För betyg G krävs G på samtliga moment, för betyg VG krävs G på den muntliga sluttentamen och VG på den skriftliga sluttentamen.

Delkurs 3: Kurdisk litteratur (7,5 hp)

Examination sker i form av muntliga redovisningar samt en hemskrivning.

För betyg G krävs G på alla moment och för VG krävs VG på alla moment.

För betyg VG för hela kursen krävs VG på 22.5 hp

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen tillsammans med Introduktionskurs till nordkurdiska (kurmanji) (5KD122).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin