Självständigt arbete i industriell ekonomi

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TS332

Kod
1TS332
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. Industriell ekonomi III: projekt i affärs- och teknikutveckling. Genomgången kurs Industriell ekonomi IV: Företaget och omvärlden.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • självständigt tillämpa olika vetenskapliga metoder i syfte att studera och analysera ett definierat problemområde,
  • utifrån ett problemområde redogöra för aktuell forskning,
  • på ett ingenjörsmässigt sätt identifiera behovet av ytterligare kunskap inom det valda teknikvetenskapliga området,
  • utveckla och fördjupa sin kunskap inom industriell ekonomi genom att sammanställa, studera och analysera teoretiskt och empiriskt material,
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra projekt inom givna tidsramar,
  • skriftligt och muntligt presentera en akademiskt relevant analys baserad på insamlat teoretiskt och empiriskt material samt muntligt och skriftligt opponera på andras arbeten.

Innehåll

Kursen utgörs av ett självständigt projektarbete under handledning. Projektarbetet skall relatera till aktuella problemställningar i teknikintensiva organisationer. Projektet innefattar också att studenten aktivt deltar vid gemensamma och enskilda handledningsseminarier. Utifrån dessa seminarier skall studenten självständigt samla in och sammanställa teoretiskt och empiriskt material. Detta material ska ligga till grund för en analys med mål att besvara en forskningsfråga.

Undervisning

Självständigt arbete som bygger på seminarier och individuell handledning. Därutöver kan enstaka föreläsningar förekomma. Närvaro vid seminarier och handledning är obligatorisk. Handledning garanteras endast under den termin studenten är registrerad och, i lägre omfattning, efterföljande läsperiod.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete samt muntlig och skriftlig opposition.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin