Projekt 1: Projektering av småhus

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE441

Kod
1TE441
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 31 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Genomgångna kurser Introduktion till byggteknik och Byggnadsprojektering med ritteknik.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska erhålla kunskaper i husbyggnadsteknik, speciellt beträffande småhusets uppbyggnad samt byggprocessen fram till bygglov. Kunskaperna ska tillämpas vid framtagning av ritningar och byggbeskrivning för ett småhus.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • utforma ett småhus utifrån olika intressen och krav,
 • självständigt upprätta handlingar för ett småhus inför byggskedet i ett BIM-program, enligt gällande standarder,
 • redogöra för enskilda byggnadsdelars funktion samt grundläggande funktionssamband mellan byggnadsfysik och materialval,
 • redogöra för olika typer av markarbeten och grundläggningsmetoder,
 • beskriva de olika lagar och bestämmelser i byggprocessen fram till och med bygglov, inkluderat tekniskt samråd,
 • samverka i projekt som arbetsform,
 • utföra beräkningar för energibalans, värmeisolering och energiprestanda samt redogöra för fuktens effekt på byggnadsmaterial och byggnadsdelar,
 • beskriva de olika installationssystem som förekommer i en byggnad och deras påverkan på byggnadens utformning,
 • redogöra för olika typer av bärande stommar i byggnader samt uppbyggnaden av grund, golv, vägg- och takkonstruktioner för småhus,
 • beskriva vanliga mätmetoder för plan- och höjdmätning, samt referenssystemens uppbyggnad och användning,
 • planera och genomföra en muntlig redovisning.

Innehåll

Kursen är upplagd kring ett projektarbete där studenter individuellt och i grupp utarbetar huvudhandlingar för ett småhus.

Grundläggande begrepp inom byggteknik. Byggteknik och fysiskt modellbygge. Ritningar och byggbeskrivning för småhus. Uppbyggnaden av ett småhus med erforderliga byggtekniska lösningar som grund-, vägg- och takkonstruktion. Projektarbetsformen och vad som kännetecknar ett projekt. Muntlig presentationsteknik. Introduktion till installationsteknik och orientering om installationernas påverkan på byggnaders utformning. Byggprocessen, lagar och bestämmelser kopplade till förprojektering av ett småhus. Effektbehov, energibehov, energibalans, primärenergital. Tillämpning av ritteknik med BIM och CAD som verktyg.

Undervisning

Föreläsningar, studiebesök, seminarier och handledning av gruppvisa projektuppgifter i tre faser.

Examination

Aktivt deltagande vid övningar, studiebesök och seminarier (3 hp), skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift 1 (3 hp), skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift 2 (3 hp), skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift 3 (3 hp) samt skriftlig tentamen (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE434 Byggteknik I, 1TE413 Fältmätning, 1TE421 Rit- och CAD-teknik II eller 1TE404 Byggprocessen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin