Omvårdnad inom postoperativ och kirurgisk intermediärvård (uppdragsutbildning)

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 8KR006

Kod
8KR006
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N, Vårdvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 15 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Behörighetskrav

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen.

Mål

Kursens syfte är att studenten förvärvar fördjupade kunskaper inom omvårdnad, vårdetik och medicinsk vetenskap med fokus på patienter inom den postoperativa och intermediära vården. Efter genomgången kurs förväntas studenten självständigt kunna bedöma patienter med komplexa sjukdomstillstånd, planera för den fortsatta vården samt utvärdera behandlingar och interventioner.

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • beskriva farmakodynamiska och farmakokinetiska principer samt motivera användning av läkemedel som används inom anestesi, intermediär och postoperativ vård
  • beskriva symptom och tecken på svikt av vitala funktioner samt motivera relevanta vårdåtgärder
  • redogöra för vanliga sjukdomstillstånd relaterat till anestesi och/eller kirurgi

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

Efter kursen skall studenten kunna:

  • identifiera symptom och tecken på svikt av vitala funktioner och initiera relevanta medicinska åtgärder
  • identifiera omvårdnadsbehov hos en patient med svikt av vitala funktioner samt planera, motivera och utföra relevanta omvårdnadsåtgärder
  • identifiera och inleda handläggning av vanligt förekommande etiska problem
  • använda övervakningsutrustning och annan medicinsk apparatur inom postoperativ och intermediär vård på ett säkert sätt
  • utföra en systematisk klinisk bedömning

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Efter kursen skall studenten kunna:

  • identifiera etiska dilemman i vården av patienter i den postoperativa och intermediära vårdmiljön med stöd av vårdetiska principer

Innehåll

VÅRDVETENSKAP

- Personcentrerad omvårdnad

- Patientsäkerhet

- Etik

- Styrdokument

- Kommunikation

- Teamarbete

MEDICINSK VETENSKAP

- Patofysiologi

- Farmakologi

- Anestesimetoder

- Smärtfysiologi och smärtbehandling

- Klinisk bedömning

Undervisning

Kursen går på kvartsfart under 20 veckor med start på tidig höst. Den löper över två terminer och avslutas i första kvartalet av det nya året och inkluderar ca 6 campusförlagda dagar. Studenterna förväntas tillgodogöra sig kunskap genom föreläsningar, problembaserat lärande (PBL), seminarier, färdighetsträning samt genom egen inläsning. Upplägget syftar till att stimulera deltagarnas förmåga till aktivt och självständigt kunskapssökande.

Examination

Kursens mål examineras kontinuerligt under kursens gång i form av seminarier, praktiskt prov i kliniskt omvårdnadsstatus av en patient samt skriftlig hemtentamen. För godkänd kurs krävs godkänt resultat i skriftlig hemtentamen, praktiskt prov och godkänt deltagande i seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

För detaljerad beskrivning av mål, innehåll, undervisning och examination, se kursinformation på lärplattform.

Webbaserad undervisning förekommer. Studenten ska ha tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling med god prestanda.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin