Hebreiska B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5HE250

Kod
5HE250
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 mars 2023
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen tillhör biområdet hebreiska.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Hebreiska A

Mål

Delkurs 1: Qumran- och mishnahebreiska texter, 7,5 hp

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för mishnahebreiskans formlära och elementära syntax
 • redogöra för mishnahebreiskans språkliga särdrag i förhållande till den klassiska hebreiskan
 • översätta och filologiskt analysera valda texter hämtade från rabbinsk traditionslitteratur, såsom Mishna och Targum
 • översätta och filologiskt analysera valda hebreiska texter ur Qumranlitteraturen och Syraks bok.

Delkurs 2: Hebreisk litteratur (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • översiktligt redogöra för den hebreiska litteraturens utveckling i dess historiska kontext från den hebreiska Bibeln fram till modern tid
 • redogöra för den antika judendomens litteratur och den rabbinska litteraturen
 • redogöra för de viktigaste hebreiskspråkiga författarnas liv och litterära verk.

Delkurs 3: Bibelhebreisk prosa, 7,5 hp

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • analysera valda bibelhebreiska prosatexter med avseende på regelbundna (starka) och oregelbundna (svaga) ordbildningar och grundläggande syntax med hjälp av en referensgrammatik
 • detaljerat beskriva bibelhebreiskans form- och satslära med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi
 • översätta och filologiskt analysera bibelhebreiska prosatexter av olika svårighetsgrad
 • presentera en kort självständig analys av språkliga och litterära stildrag i en bibelhebreisk text. 

Delkurs 4: Bibelarameiska, 7,5 hp

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för arameiskans skrift-, ljud-, form- och satslära
 • översätta och filologiskt interpretera bibelarameisk text
 • redogöra för arameiskans historiska utveckling och dialektförhållanden på basis av textprov.

Innehåll

Kursens syfte är att ge den studerande vidgad förmåga att läsa, förstå och språkligt analysera biblisk hebreisk text. I delkursen Hebreisk litteratur ges en översikt över hebreiskans hela tidsspann med utgångspunkt i dess litterära framställningar och former i olika tider och samhällen. Kursen inkluderar också en breddning genom en introduktion till qumran- och mishnahebreiska, samt en introduktion till bibelarameiska.

Delkurs 1: Qumran- och mishnahebreiska texter 7,5 hp (motsvarar 5HE260)

Delkursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper i det hebreiska språkets historiska utveckling samt att ge fördjupade insikter i hebreisk stilistik och texttolkning.

Delkurs 2: Hebreisk litteratur, 7,5 hp (motsvarar 5HE230)

Grunderna i den moderna och klassiska hebreiska litteraturhistorien.

Delkurs 3: Bibelhebreisk prosa, 7,5 hp (motsvarar 5HE206)

Delkursen syftar till fördjupad färdighet i att läsa och analysera bibelhebreiska prosatexter, samt fördjupade kunskaper i formlära och syntax.

Delkurs 4: Bibelarameiska, 7,5 hp. (motsvarar 5SY000)

Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i arameiska, med fokus på bibelarameiska, samt kunskaper om det arameiska språkets historiska utveckling och dialektförhållande. Läsning av bibelarameiska texter.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Delkurs 1: Qumran- och mishnahebreiska texter

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande examination och skriftligt slutprov.

Delkurs 2: Hebreisk litteratur

Delkursen har två examinerande moment:

 1. Skriftligt slutprov (betygsskala U/G/VG)
 2. Text- och bokpresentation där ett valfritt författarskap eller en valfri epok presenteras dels muntligt, dels i form av ett PM (betygsskala U/G/VG)

För betyg G på delkursen krävs G på båda momenten. För betyg VG på delkursen krävs VG på samtliga båda momenten.

Delkurs 3: Bibelhebreisk prosa

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande examination, skriftligt slutprov samt en självständig PM-uppgift i form av en språklig och litterär interpretation av en bibelhebreisk text.

Delkurs 4: Bibelarameiska

Examination sker genom salsskrivning.

För att erhålla betyget VG krävs VG på minst tre av de ingående delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med Qumran- och mishnahebreiska texter (5HE260), Hebreisk litteratur (5HE230), Bibelhebreisk prosa (5HE206) eller Bibelarameiska (5SY000).

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin