Kinesiska C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KN301

Kod
5KN301
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kinesiska G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 mars 2023
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Kinesiska A och minst 22,5 hp från Kinesiska B

Mål

Delkurs 1: Kinesisk litteraturhistoria (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

kunskap och förståelse

 • redogöra för huvuddragen i den kinesiska litteraturhistorien från perioden före Qindynastin fram till modern tid
 • karakterisera de viktigare litterära genrerna i äldre och modern tid
 • redogöra för och diskutera några centrala litterära verk och författare i deras litteraturhistoriska och sociokulturella sammanhang. 

färdighet och förmåga 

 • planera och genomföra mindre uppgifter och redovisa dessa såväl muntligt som skriftligt
 • skriva sammanhängande akademisk text med korrekt användning av källor och adekvat referenssystem
 • skriftligt redogöra för, analysera och diskutera ett kinesiskt litterärt verk: dess litterära form, tema och tolkningsmöjligheter, författarens liv och författarskap, samt verkets litteraturhistoriska och sociokulturella sammanhang. 

värderingsförmåga och förhållningssätt

 • redogöra för och kritiskt reflektera över synen på litteratur och litteraturens roll i samhället och kulturen i Kina i äldre och modern tid och dess konsekvenser för litteraturhistorieskrivningen och kanonbildningen. 

Delkurs 2: Sakprosa I (9 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

kunskap och förståelse

 • skriva, läsa och översätta ytterligare ca 250 glosor (utöver de ca 1000 tecken som lärts in under kurserna Kinesiska A och Kinesiska B) i deras förenklade form, samt ha passiv kunskap om deras oförenklade form. 

färdighet och förmåga

 • med hjälp av lexikon läsa läroboks- och tidningstexter skrivna på modern kinesisk prosa och översätta dem korrekt till god svenska, såväl muntligt som skriftligt. 

Delkurs 3: Modern skönlitterär text (9 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

kunskap och förståelse

 • skriva, läsa och översätta ytterligare ca 250 glosor (utöver de ca 1250 tecken som lärts in under kurserna Kinesiska A, Kinesiska B och dk 2 Sakprosa I) i deras förenklade form, samt ha passiv kunskap om deras oförenklade form. 

färdighet och förmåga

 • med hjälp av lexikon läsa skönlitterära originaltexter, prosa och poesi skrivna på modern kinesiska under 1900-talet eller senare, och att muntligt översätta avsnitt av dessa verk korrekt till god svenska, samt att redogöra för deras språkliga och stilistiska särdrag, tema och tolkningsmöjligheter, författarens liv och författarskap, samt verkens sociokulturella sammanhang. 

Delkurs 4: Praktisk språkfärdighet III (4,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

färdighet och förmåga

 • föra samtal på kinesiska om vardagliga ämnen
 • återberätta huvudinnehållet i för kinesiskundervisning tillrättalagda tv-program och/eller filmer
 • skriva korta texter om vardagliga ämnen på kinesiska, samt översätta korta texter från svenska till kinesiska. 

värderingsförmåga och förhållningssätt

 •  identifiera sitt behov av praktiska färdigheter för att utveckla sin muntliga och skriftliga kompetens. 

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser:

Delkurs 1: Kinesisk litteraturhistoria (7,5 hp)

Denna delkurs innefattar en översiktlig genomgång av den kinesiska litteraturens utveckling från äldsta tid och framåt, inklusive vad som kännetecknar de konventionella genrerna i kinesisk litteratur och hur synen på dessa förändrats. Studenterna läser och diskuterar ett urval av prosa och poesi av de mest inflytelserika författarna genom tiderna. Kursen ger också en introduktion till kinesisk litteraturhistorieskrivning, litteraturteori och synen på litteraturen och dess roll i samhället i Kina genom tiderna.

Delkurs 2: Sakprosa I (9 hp)

Läsning och översättning av texter skrivna på modern kinesisk prosa i en lärobok. Ungefär 300 glosor lärs in under denna delkurs och texterna läses både på förenklade och oförenklade tecken. Kursen ger även fördjupade insikter om kinesisk syntax, och innefattar muntliga och skriftliga översättningsövningar.

Delkurs 3: Modern skönlitterär text (9 hp)

I denna delkurs ingår att med hjälp av lexikon läsa skönlitterära originaltexter, prosa och poesi, skrivna på modern kinesiska under 1900-talet eller senare, varav flera även förekommer bland de litterära verk som tas upp under dk 1. Kinesiska litteraturhistoria, och att muntligt översätta dessa litterära verk korrekt till god svenska, samt att för utvalda verk redogöra för utvalda deras språkliga och stilistiska särdrag, litteraturhistoriska betydelse och kontext, samt författarens bakgrund. Ytterligare ca 200 glosor lärs in under delkursen.

Delkurs 4: Praktisk språkfärdighet III (4,5 hp)

Denna delkurs innefattar muntliga och skriftliga övningar samt övningar i hörförståelse. Studenterna övas i konversation på kinesiska om vardagliga ting och skriver också enklare texter på kinesiska om vardagliga ämnen. I kursen ingår också att studenterna på egen hand ser vissa Tv-program och/eller filmer och lyssnar på relevanta ljudfiler inför lektionerna.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment. I vissa delkurser ingår även grupparbeten och/eller individuella arbeten med muntliga och skriftliga redovisningar. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen och det kräver närvaro och aktivt deltagande vid kursens undervisningstillfällen.

Examination

Delkurs 1: Kinesisk litteraturhistoria (7,5 hp)

Delkursen har två examinerande moment:

 1. muntliga och skriftliga redovisningar inom ramen för undervisningen (betygsskala G/U)
 2. avslutande PM (betygsskala G/U)

För betyg G krävs G på båda momenten.

Delkurs 2: Sakprosa I (9 hp)

Delkursen har två examinerande moment:

 1. löpande skriftlig och muntlig examination (betygsskala G/U)
 2. skriftligt slutprov (betygsskala VG/G/U)

För betyg G på delkursen krävs G på båda momenten. För betyg VG på delkursen krävs betyg G på moment 1 och betyg VG på moment 2.

Delkurs 3: Modern skönlitterär text (9 hp)

Delkursen har två examinerande moment:

 1. löpande skriftlig examination (betygsskala G/U)
 2. löpande muntlig examination (betygsskala G/U)

För betyg G på delkursen krävs G på båda momenten.

Delkurs 4: Praktisk språkfärdighet III (4,5 hp)

Delkursen har två examinerande moment:

 1. löpande muntliga och skriftliga uppgifter (betygsskala G/U)
 2. muntligt slutprov (betygsskala VG/G/U)

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs G på moment 1 och VG på moment 2.

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att studenten erhållit detta betyg på dk. 2 Sakprosa 1 och dk. 4 Praktisk språkfärdighet 3.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

För tillträde till Kinesiska C krävs 30 hp på Kinesiska A och minst 22,5 hp på Kinesiska B. Studenter med minst 22,5 hp på Kinesiska C, 30 hp, som redan tidigare tagit 7,5 hp på den fristående kursen Kinesisk litteraturhistoria, 7,5 hp, kan tillgodoräkna sig denna som delkurs 1 inom kursen Kinesiska C, 30 hp.

Studenter som tagit samtliga högskolepoäng på delkurs 1 och 3 på Kinesiska C,30 hp, som redan tidigare tagit 15 hp på Fördjupad språkfärdighet i kinesiska på C-nivå,15 hp, kan tillgodoräkna sig delkurs 2 och 4 inom Kinesiska C, 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin