Intrinsikalt värde

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FP074

Kod
5FP074
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Praktisk filosofi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 27 februari 2023
Ansvarig institution
Filosofiska institutionen

Behörighetskrav

57,5 hp filosofi

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

  • kunna beskriva de viktigaste argumenten för och emot existensen av intrinsikalt värde
  • ha en översikt över debatten om de logiska och strukturella egenskaperna hos intrinsikalt värde och angränsande begrepp
  • kunna analysera styrkorna och svagheterna hos huvudargumenten i denna debatt
  • ha en översikt över debatten om existensen av och egenskaperna hos organiska helheter.

Innehåll

Något har intrinsikalt värde om det är värdefullt "i sig självt" eller "för dess egen skull". Kursen fokuserar i första hand på de logiska och strukturella egenskaperna hos intrinsikalt värde. Hur förhåller sig egenskapen att vara intrinsikalt bra till relationen "bättre än"? Kan intrinsikalt "bra" och "dåligt" definieras i termer av denna relation? Kan intrinsikalt värde aggregeras och mätas på ungefär samma sätt som t. ex. längd och vikt? Hur förhåller sig värdet hos en helhet till delarnas värden? Detta är några av de frågor som vi kommer att diskutera.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar.

Examination

En uppsats om 3 000 ord. En students aktiva och förtjänstfulla deltagande under föreläsningarna kan komma studenten till godo då studentens arbete för denna kurs examineras.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan komma att ingå i en samläsning med 5FP068 på avancerad nivå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin