Franska D1

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5FR024

Kod
5FR024
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Romanska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

120 hp inklusive 90 hp franska med ett självständigt arbete.

Mål

Utbildningen syftar till att ge mycket säker språkfärdighet i tal och skrift, vidare antingen fördjupade kunskaper inom ett eller flera av de områden som tidigare studerats eller breddning av kunskaperna till ytterligare områden.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • i tal och skrift på franska kunna uttrycka sig varierat och väl anpassat till situation och mottagare
 • ha breddat och fördjupat sina kunskaper inom de ämnesområden som väljs som delkurser
 • i ett examensarbete ha visat att han/hon självständigt kan genomföra en vetenskaplig undersökning.

Dessutom ska studenten

efter delkurs 1:

 • kunna självständigt genomföra en undersökning inom fransk språk- eller litteraturvetenskap
 • kunna självständigt formulera relevanta frågeställningar och problem och därvid uppvisa förmåga till teoretisk och metodisk reflexion
 • kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material
 • kunna söka, kritiskt bedöma, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur
 • kunna på vårdad och stilistiskt adekvat franska skriftligt presentera den genomförda undersökningen
 • kunna försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten.

efter delkurs 2:

 • kunna tillgodogöra sig vetenskaplig originallitteratur på franska inom ett givet språkvetenskapligt problemområde
 • kunna följa och redogöra för lingvistisk argumentation inom det givna problemområdet
 • kunna identifiera och beskriva de teoretiska paradigm som kommer till uttryck i de studerade texterna
 • kunna med säkerhet analysera autentiska korpusexempel inom det givna problemområdet och därvid använda de teoretiska verktyg som tillhandahålls i de språkvetenskapliga texterna
 • kunna skriftligt och muntligt på ett koherent sätt redogöra på franska för teorier och resultat inom det givna problemområdet och därvid använda relevant terminologi och för vetenskapligt språk gängse retoriska mönster och vokabulär.

efter delkurs 3:

 • kunna göra fördjupade språkliga och litterära analyser på franska av de studerade verken
 • kunna sätta in de studerade verken i deras historiska och kulturella sammanhang och identifiera utmärkande stilistiska, strukturella och idémässiga drag
 • kunna identifiera och på franska utförligt beskriva olika kritiska och teoretiska skolor inom fransk litteraturvetenskap.

efter delkurs 4:

 • kunna med säkerhet översätta forn- och medelfransk text till svenska

Innehåll

Kursen består av tre delkurser, varav en obligatorisk och två valbara. De valbara delkurserna väljs bland följande: Avancerad fransk språkvetenskap, Avancerad fransk litteraturvetenskaplig teori och metod, Forn- och medelfranska.

Delkurs 1. Examensarbete, 15 hp (obligatorisk)

Ett examensarbete inom språk eller litteratur redovisas i form av en uppsats om 20-30 sidor på vårdad franska. Såväl innehållsmässigt som formellt ska arbetet visa prov på ökad självständighet och säkrare tillämpning av vetenskaplig metodik. Handledare och examinator utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med handledare. Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska studenten försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska studenten även opponera på en annan students framlagda examensarbete.

Delkurs 2. Avancerad fransk språkvetenskap, 7,5 hp (valbar)

Fördjupning av insikter i modern fransk språkvetenskap genom studium av vetenskaplig originallitteratur på franska rörande ett centralt eller aktuellt problemområde inom fransk syntax, semantik eller pragmatik.

Delkurs 3. Avancerad fransk litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp (valbar

Fördjupad kritisk analys av skönlitterära verk och litteraturvetenskapliga artiklar. Redovisning på franska av den litteraturhistoriska bakgrunden för de litterära verk som ingår i kursen. Identifiering och beskrivning av olika teoretiska och kritiska skolor genom studiet av ett urval franskspråkiga skönlitterära och litteraturvetenskapliga texter.

Delkurs 4. Forn- och medelfranska, 7,5 hp (valbar)

Med utgångspunkt i texter från 800-1400-talen till ett omfång motsvarande ca 1200 vers studeras grunddragen i medeltidsfranskans grammatik och i den medeltidsfranska litteraturens historia.

Undervisning

Undervisningen är campusbaserad, men studenten förväntas också regelbundet ta del av information och material via lärplattformen Studium, där även uppgifter kopplade till kursen lämnas in. Undervisningen består av regelbundna seminarier, föreläsningar samt muntliga och skriftliga övningsmoment vilka specificeras för varje delkurs.

Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kurserna.

Undervisningsspråk är franska och svenska.

Examination

Studenten visar resultatet av sitt lärande på följande sätt:

Delkurs 1. Examensarbete

Det självständiga arbetet examineras vid ett avslutande seminarium, dels genom att arbetet ventileras, dels genom att studenten opponerar på en annan students självständiga arbete.

Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på genomförandet av opposition och försvar utifrån specifika betygskriterier som studenten får vid terminsstart. En examinator utses i särskild ordning.

Delkurs 2. Avancerad fransk språkvetenskap

Skriftlig och muntlig examination.

Delkurs 3. Avancerad fransk litteraturvetenskaplig teori och metod 

Aktivt deltagande i undervisningen samt muntlig examination.

Delkurs 4. Forn- och medelfranska

Skriftlig examination.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Om Språkvetenskap II valts på C-nivå kan Avancerad fransk språkvetenskap inte väljas på D-nivå.

Om Litteraturvetenskaplig teori och metod valts på C-nivå kan Avancerad fransk litteraturvetenskaplig teori och metod inte väljas på D-nivå.

Om Språket och litteraturen under medeltiden valts på C-nivå kan Forn- och medelfranska inte väljas på D-nivå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin