Innovation och förändringsarbete

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS221

Kod
2IS221
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 13 april 2023
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • förklara centrala begrepp inom IT-relaterat förändringsarbete, digital innovation och innovationsprocesser,
  • beskriva process- och funktionsorienterade organisationsmodeller,
  • relatera digital innovation och IT-relaterat förändringsarbete till varandra och diskutera skillnader och likheter mellan processer, metoder och verktyg.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • identifiera intressenter och risker vid IT-relaterat förändringsarbete och digital innovation,
  • modellera verksamheter och verksamhetsprocesser,
  • analysera verksamheter och informationsteknikstöd och ge förslag på förändringsåtgärder,
  • planera, genomföra och opponera på ett vetenskapligt arbete.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • reflektera över hur individ, samhälle och organisation påverkar och påverkas av digitala innovationssystem,
  • reflektera och analysera digital innovation och förändringsarbete i förhållande till hållbarhetsmål.

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i hur innovationer inom informationsteknik (IT) och de digitala egenskaper dessa har, kan användas för utveckling av affärsprocesser samt hur digitaliseringen påverkar människor i både privatliv, industri och offentlig sektor.

Kursen tar upp hur man stimulerar digital innovation och får en förändring av processer i en organisation. En viktig dimension knutet till affärsprocesser och organisation är att förstå och förutse utvecklingen av teknik, marknad och behov hos kunder. Kursen ger en introduktion till vetenskapligt skrivande och tar även upp etiska samt hållbarhetsaspekter kopplat till digital innovation och förändringsarbete.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning.

Examination

Kursen examineras genom uppsats, inlämningsuppgifter och seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin