Forskning i kemi - teori och praktik I

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB046

Kod
1KB046
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 maj 2023
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp inklusive 60 hp kemi. 10 hp genomgångna kurser i kemi på avancerad nivå. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • med begränsad handledning medverka i en väldefinierad undersökning som ger ämnes- eller metodikfördjupning inom kemi, med relevans till studentens tidigare eller pågående kurser på avancerad nivå,
  • förklara processen kring författande och publicering av referentgranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter, inklusive frågor kring etik och vetenskaplig integritet, medförfattarskap och plagiat,
  • både skriftligt och muntligt presentera sin vetenskapliga undersökning, inklusive kopplingar mellan vetenskapliga teorier från studentens tidigare eller pågående kurser på avancerad nivå och det praktiska genomförandet av forskningsarbete.

Innehåll

  • Deltagande i seminarier och andra relevanta sammankomster för forskningsmiljön
  • praktiskt genomförande av en undersökning som innebär en ämnes- och/eller metodikfördjupning utifrån studentens tidigare eller pågående kurser på avancerad nivå
  • Medverkande i forskningsmiljöns dagliga verksamhet
  • Etik och vetenskaplig integritet
  • Process kring författning och publicering av vetenskapliga artiklar
  • Muntlig och skriftlig kommunikationsträning

Undervisning

Praktik, aktivt deltagande i det dagliga vetenskapliga arbetet i en forskningsmiljö, handledning i grupp eller individuellt, seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i forskningsmiljöns dagliga verksamhets (inklusive seminarier och andra relevanta sammankomster) samt genomförandet av undersökningen examineras kontinuerligt. Godkänt seminarium med tillhörande uppgifter. Undersökningsarbetet redovisas både skriftligt och muntligt. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild

student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets

samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1KB044, 1KB057 eller både 1KB047 och 1KB058. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin