Barnets språkutveckling

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN347

Kod
5LN347
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 september 2023
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Lingvistik A

Mål

Kursen syftar till att ge insikt i teorier om barns språkutveckling, samt färdighet att analysera barnspråk.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

  • redogöra för olika teorier om barns språkinlärning
  • redogöra för typisk talspråksutveckling (ljudsystem, grammatik, ordförråd) hos barn
  • förklara samband mellan språkutveckling och olika språkmiljöer
  • analysera barnspråk inklusive data från barnspråkskorpusar.

Innehåll

Jämförelse av olika teorier om barns språkinlärning. Förspråklig kommunikation. Barnets talutveckling. Barns inlärning av bl.a. ljudsystem, grammatik och ordförråd. Barnets utveckling i sin förmåga att delta i kommunikation med sin omgivning. Samband mellan språkutveckling och olika språkmiljöer. Empiriskt arbete med att analysera barnspråk och barnspråkskorpusar.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt seminarier där vi diskuterar vetenskapliga artiklar och bokkapitel som lästs och förberetts hemma. Övningar och grupparbeten samt redovisningar ingår.

Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen och inkluderar självständig läsning och bearbetning av kurslitteraturen.

Examination

Examinationen sker i form av i) aktivt deltagande i kursens seminariediskussioner och övningar (betygsskala U/G/VG), ii) skriftligt prov (betygsskala U/G/VG), samt iii) genom muntliga och skriftliga analysuppgifter (betygsskala U/G/VG).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin