Systemdesign med ett användarperspektiv

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MD034

Kod
1MD034
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G2F, Människa-datorinteraktion G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 augusti 2023
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

60 hp. Genomgången Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara och använda centrala begrepp inom människa-datorinteraktion, speciellt inom interaktionsdesign och gränssnittsutformning,
  • använda vetenskaplig litteratur för att fördjupa och vidga förståelsen för design av användargränssnitt,
  • designa och konstruera en prototyp av ett användargränssnitt - med fokus på användbarhet - utifrån relevanta intressenters behov,
  • beakta etiska, samhälleliga och kulturella värden i tekniskt utvecklingsarbete,
  • utvärdera ett systems användbarhet, d.v.s. i vilken utsträckning detta kan användas av specificerade användare för att uppnå specificerade mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett specificerat sammanhang

Innehåll

Introduktion till användarcentrering och begreppet användbarhet inom systemdesign. Analys av intressenters behov, inklusive användare, organisationer och samhälle. Teori, metoder och praktiska tekniker för att designa och utvärdera användargränssnitt till nya eller existerande it-system.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete i grupp, seminarier och handledning.

Examination

Skriftlig tentamen, muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i examen tillsammans med 1MD016 Människa­-datorinteraktion.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin