Syntaktisk analys

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LN717

Kod
5LN717
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Språkteknologi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 september 2023
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen samt (1) 60 hp språkteknologi/datorlingvistik, eller (2) 60 hp datavetenskap, eller (3) 60 hp i något språkvetenskapligt ämne, 7,5 hp programmering och 7,5 hp logik/diskret matematik. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

För betyget godkänd ska student efter avslutad kurs kunna

  • förklara de standardmässiga modeller och algoritmer som används i konstituent- och dependensparsning
  • implementera och utvärdera någon av dessa modeller och algoritmer
  • kritiskt granska vetenskapliga publikationer inom området syntaktisk parsning.

Innehåll

Kursen ger en avancerad överblick över parsingalgoritmer för naturligt språk och över metoder för att utvärdera deras prestanda.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer under handledning.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter (betygsskala U/G/VG) och seminariepresentationer (betygsskala U/G). Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid seminarier.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin