Arabisk litteratur

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AB230

Kod
5AB230
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 september 2023
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen tillhör biområdet Arabiska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

  • redogöra för den arabiska litteraturens utveckling i dess historiska kontext från ca. 500 e.Kr. och framåt
  • beskriva olika typer av klassisk arabisk diktning
  • redogöra för olika genrer inom den klassiska arabiska prosan samt namnge viktiga verk inom olika genrer
  • beskriva framväxten av den moderna arabiska prosan och poesin
  • redogöra för de viktigaste arabiska författarnas liv och litterära verk
  • analysera den arabiska litteraturens roll i dagens arabländer.

Innehåll

Grunderna i den moderna och klassiska arabiska litteraturhistorien.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Examinationen består av två moment

  1. skriftliga och muntliga uppgifter i samband med undervisningen (betygsskala U/G/VG) 
  2. skriftligt slutprov (betygsskala U/G/VG)

För G på kursen krävs minst betyg G på samtliga moment. För VG på kursen krävs VG på skriftligt slutprov och VG på mer än hälften av kursens uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Arabiska B (5AB201).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin