Grundkurs i retorik, distans

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LV084

Kod
5LV084
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Idé- och lärdomshistoria G1N, Retorik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 september 2023
Ansvarig institution
Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Allmänt

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Kursen är en fristående distanskurs på grundnivå. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper i retorikens historia och teoribildning. Därtill syftar kursen till att uppöva ett kritiskt analyserande förhållningssätt gentemot språk och andra uttrycksmedel som faktorer vid påverkan i olika politiska och sociala sammanhang.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

* visa grundläggande kunskaper i retorikens historia, teoribildning och arbetsmetoder

* visa förmåga att kommunicera effektivt i tal och skrift

* visa grundläggande förmåga att analysera retoriska budskap av olika slag

* anlägga ett etiskt perspektiv på retorisk teori och praktik.

Innehåll

Den klassiska retorikens grunder presenteras, diskuteras och tillämpas i anslutning till samtida kommunikation i form av tal, text och andra uttrycksmedel. Grundläggande retorikvetenskapliga metodologiska och terminologiska kunskaper presenteras och diskuteras. Retorisk teori och praktik problematiseras utifrån historiska, sociala och politiska sammanhang.

Undervisning

Undervisningen är nätbaserad och bygger på interaktion mellan medstudenter och mellan student och lärare. Såväl muntliga som skriftliga övningar ingår.

Examination

Examination sker i form av obligatoriska muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin