Projekt i kvalitetsteknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG287

Kod
1TG287
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 oktober 2023
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Genomgången kurs Kvalitetsteknik, varav 5 hp avklarade. Antingen genomgången kurs Projektledning och ledarskap varav 5 hp avklarade eller genomgången kurs Projekt och ledning varav 5 hp avklarade.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • definiera, planera och genomföra ett förbättringsprojekt i en organisation utifrån en allmänt given problemställning,
  • använda relevanta arbetssätt och verktyg för att planera och styra ett förbättringsprojekt samt motivera valen av dessa,
  • använda relevanta arbetssätt och verktyg för att identifiera och förklara orsaker till problem, samt föreslå och motivera lämpliga förbättringar,
  • skriftligt och muntligt presentera projekt och dess resultat,
  • ge konstruktiv återkoppling på andras projekt,
  • använda relevanta IT-baserade hjälpmedel för presentationer.

Innehåll

I kursen genomför studenten i grupp ett praktiskt förbättringsprojekt i kvalitetsteknik. I projektarbetet får studenten möjlighet att praktisera sina tidigare under utbildningen förvärvade kunskaper och färdigheter i främst kvalitetsteknik och projektledning på en tjänsteorganisation. Centralt i kursen är tillämpning av kvalitetstekniska metoder för att identifiera och förklara problem, samt förbättra processer. Vidare läggs även en stor vikt vid projektrapportskrivning och presentationsteknik, opposition, samt användandet av tekniska hjälpmedel.

Undervisning

Föreläsningar, handledning och projektarbete.

Examination

Skriftlig projektrapport som redovisas muntligt. Muntlig och skriftlig opposition på en annan grupps projektrapport.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG239 Projektkurs i kvalitetsteknik för tjänsteorganisationer eller 1TG265 Projektkurs i kvalitetsteknik i tjänsteorganisationer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin