Metod och statistisk analys, informationssökning och rapportskrivning

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2PS075

Kod
2PS075
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Psykologi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 november 2023
Ansvarig institution
Institutionen för psykologi

Behörighetskrav

Psykologi A, 30 hp, och minst 22,5 hp från Psykologi B. Inom Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor: Psykologi med inriktning mot arbetsliv, 15 hp, och Metod och projektarbete A, 15 hp, samt minst 22,5 hp från Psykologi B.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • med datorstöd söka vetenskaplig litteratur i bibliotek;
  • tillämpa vedertagna regler (APA-manualen) vid rapportering av vetenskapliga data;
  • värdera statistiska metoder utifrån deras antaganden om datastruktur;
  • välja mellan avancerade parametriska metoder och med dessa utföra beräkningar och tolkningar på givna datamängder.

Innehåll

Kursen presenterar olika forskningsmetoder och deras tillämpning inom psykologin samt visar användningen av statistisk analys för deskription och inferens vid i första hand experimentella designer varvid såväl variansanalys som regressionsanalys behandlas. Som stöd för det vetenskapliga arbetet ges här anvisningar för författande och utformning av vetenskapliga rapporter samt i informationssökning.

Undervisning

Undervisningen ges i form av lektioner, gruppövningar, seminarier, samt handledning.

Examination

Kursen examineras vid skriftligt, individuellt prov samt deltagande i obligatoriska arbetsmoment enligt lärares anvisningar. Informationssökning och rapportskrivning examineras genom obligatorisk närvaro samt arbetsuppgifter enligt lärares anvisningar. Kursen bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Undervisningen i Metod och statistisk analys förutsätter vissa kunskaper motsvarande statistik- och metodinnehållet på B-kursen i psykologi (enligt kursplan för senaste termin). De som inte läst motsvarande kursböcker på B-nivå bör inhämta innehållet i dessa. De som läst dem kan med fördel repetera innehållet före C-kursens början.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin