Vetenskapligt arbete

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2PS076

Kod
2PS076
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Psykologi G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 november 2023
Ansvarig institution
Institutionen för psykologi

Behörighetskrav

Psykologi A, 30 hp, och minst 22,5 hp från Psykologi B. Inom Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor: Psykologi med inriktning mot arbetsliv, 15 hp, och Metod och projektarbete A, 15 hp, samt minst 22,5 hp från Psykologi B.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • urskilja och formulera en vetenskaplig problemställning;
  • välja undersökningsdesign och statistisk metod i förhållande till problemställning;
  • sammanställa, analysera och tolka insamlade data i förhållande till en problemställning;
  • i seminarieform självständigt värdera och argumentera över en framlagd vetenskaplig uppsats;
  • som opponent värdera och muntligen argumentera över andras uppsatser.

Innehåll

Vid kursstarten väljer de studerande ett ämnesområde inom vilket de under handledning planerar och genomför och rapporterar ett självständigt vetenskapligt arbete. Arbetet löper parallellt med undervisningen under hela kursen. Det färdiga arbetet redovisas i en uppsats (C-uppsats) som ventileras under ett avslutande seminarium med opponent. I vetenskapligt arbete ingår även deltagande i uppsatsseminarier. Deltagande i uppsatsseminarier innebär närvaro vid uppsatsseminarier och att opponera på en C-uppsats. Varje studerande skall opponera på minst en C-uppsats och närvara vid ett antal uppsatsventileringar.

Undervisning

Undervisningen ges i form av handledning.

Examination

Uppsatsen betygsätts av examinator. Kursen bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin