OBM och arbetspsykologi

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2PS078

Kod
2PS078
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Psykologi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 november 2023
Ansvarig institution
Institutionen för psykologi

Behörighetskrav

Psykologi A, 30 hp, och minst 22,5 hp från Psykologi B. Inom Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor: Psykologi med inriktning mot arbetsliv, 15 hp, och Metod och projektarbete A, 15 hp, samt minst 22,5 hp från Psykologi B.

Mål

Studenten skall efter avslutad kurs:

  • översiktligt kunna redogöra för grunderna inom arbetspsykologi och ledarskap;
  • under handledning kunna genomföra egen beteendeanalys samt ledaranalys;
  • kunna genomföra beteendeanalyser inom organisation;
  • ha fördjupade kunskaper om OBM.

Innehåll

Kursen innehåller en introduktion och fördjupningar av ämnena arbetspsykologi och ledarskap, inkluderande både teorier och mer praktiska förhållningssätt. Studenterna får i grupp intervjua en ledare och göra en OBM-analys av denne. Kursen innehåller fem digitala träffar: 1) introduktion 2) egen beteendeanalys, 3) casearbete, 4) ledarskapsövning, 5) redovisning av OBM-analys. Studenten äger sin egen tid att sköta inläsningen.

Undervisning

Kursen kommer till stora delar att utgå från digitala föreläsningar som läggs ut löpande under kursen. Dessa delar är tänkta att fungera som inläsningsstöd för studenten. Utöver dessa ges fem obligatoriska träffar (datum sätts i samband med kursstart): Introduktion (2 timmar); Egen beteendeanalys (3 timmar); Casearbete (3 timmar); Ledarskapsövning (4 timmar); Redovisning av OBM-analyser (3 timmar).

Examination

  • Egen beteendeanalys, 0,5 hp, (U-G)
  • Casearbete, 0,5 hp, (U-G)
  • Aktivt deltagande vid ledarskapsövningen, 0,5 hp, (U-G)
  • Aktivt deltagande vid OBM-intervjun samt redovisningen, 1,5 hp, (U-G)
  • Salsskrivning, 4,5 hp, (U-G-VG).

Angående salsskrivningen: Bedömning av studentens kunskaper sker skriftligt. Vid examinationen används betygsgraderna väl godkänd, godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin