Köns-, genus- och etniska perspektiv inom psykologin

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2PS061

Kod
2PS061
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Psykologi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 november 2023
Ansvarig institution
Institutionen för psykologi

Behörighetskrav

Psykologi A, 30 hp, och minst 22,5 hp från Psykologi B. Inom Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor: Psykologi med inriktning mot arbetsliv, 15 hp, och Metod och projektarbete A, 15 hp, samt minst 22,5 hp från Psykologi B.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • granska, analysera och redogöra för hur psykologiska teorier behandlar frågor om kön;
  • granska, analysera och redogöra för hur psykologiska teorier behandlar frågor om genus;
  • granska, analysera och redogöra för hur psykologiska teorier behandlar frågor om etnicitet;
  • exemplifiera hur kunskap inom dessa områden kan tillämpas inom psykologiämnet och i yrkeslivet;
  • kritiskt analysera forskningsresultat utifrån presenterade teoretiska positioner och exemplifiera hur de kan tillämpas inom psykologiämnet och i yrkesverksamhet;
  • analysera de vetenskapsteoretiska perspektiv som ligger till grund för genusforskning;
  • identifiera yttringar av olika synsätt på kropp, kön och hälsa i ett idéhistoriskt perspektiv;
  • redogöra för likheter och skillnader i olika definitioner av kön, genus och etnicitet samt kunna resonera om konsekvenser därav.

Innehåll

Kursen avser att öka kunskapen om betydelsen av kön, genus och etnicitet i studiet av psykologins olika områden. Den ger möjlighet att öva sina färdigheter att analysera och kritiskt granska forskningsresultat och företeelser utifrån presenterade teoretiska positioner gällande kön, genus och etnicitet, och att kunna tillämpa dem inom psykologins olika områden. I kursen presenteras centrala begrepp, teoriperspektiv, och forskningsmetoder vad gäller kön, genus och etnicitet, samt hur dessa utvecklats inom psykologiämnets huvudområden såsom biologi och evolution, kropp och hälsa, utvecklingspsykologi, personlighet, socialpsykologi, arbetsliv, vetenskapsteori samt feministisk psykologi. I kursen behandlas kön, genus och etnicitet ur grupp- och individualpsykologiska perspektiv.

Undervisning

Undervisningen ges i form av lektioner och seminarier.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker vid individuell hemuppgift, individuellt PM, samt aktivt deltagande i seminarier. Vid examinationen används betygsgraderna underkänd, godkänd och väl godkänd.

Övriga föreskrifter

Utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som saknar närvaro vid seminarier ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin