Ledarskap i en global värld

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TS341

Kod
1TS341
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 februari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Alternativ 1: 120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Alternativ 2: 120 hp inom antingen ingenjörsprogram eller tekniskt kandidatprogram. Genomgången kurs Industriell strategi och organisation.

Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna,

Kunskap och förståelse

  • kritiskt analysera ledarskapsteorier och -praktiker i en global kontext,
  • synliggöra och analysera ledarskap i teknikintensiva verksamheter,
  • problematisera och analysera olika ontologiska, epistemologiska och metodologiska perspektiv i aktuell ledarskapsforskning om teknikintensiva företag,

Färdighet och förmåga

  • jämföra och kontrastera följderna av olika perspektiv på ledarskap i olika kulturella sammanhang,
  • identifiera utmaningar, föreslå lösningar och analysera följder av ledarskap i teknikintensiva kontexter,
  • utöva ledarskap i etiskt komplexa situationer,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt och självständigt utvärdera sin egen och andras ledarskapsförmåga,
  • utvärdera relevansen av ledarskap i mångkulturella kontexter.

Innehåll

Kursen bygger på flera olika teoretiska perspektiv och praktiska fallstudier om nyckelteman kring ledarskap och organisering i en global kontext och i teknikintensiva verksamheter, varför grundliga tekniska förkunskaper är en förutsättning. Kursen ser på ledarskap som en praktik och lyfter fram kritisk ledarskapsforskning som fokuserar på frågor om kultur, makt, etik, identitet och genus i relation till ledarskap. Kursen diskuterar även frågor kring individfokuserat ledarskap, kollektivt ledarskap samt frågan om ledarskap kan finnas utan ledare, i synnerhet i en tid av artificiell intelligens. På så sätt kombinerar kursen både konventionella perspektiv på ledarskap och alternativa perspektiv som i en kontext av teknikintensiva verksamheter ger studenten möjlighet att utveckla sin egen ledarskapsförmåga. Särskilt fokus läggs i kursen på konst som en viktig källa för kunskap om ledarskap och konstbaserad pedagogik som källa för lärande.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten.

Examination

Aktivt deltagande vid seminarier, gruppuppgifter och skriftlig tentamen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin