Litteraturvetenskaplig teori och metod

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5LV250

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Kurslitteratur

Inom ramen för den nedanstående litteraturlistan kan utbyten förekomma, däremot inte nämnvärd utökning av det sammanlagda sidantalet.

Begreppen litteratur och litteraturteori

  • Livingston, Paisley, Literature, Ingår i: The Oxford handbook of aesthetics, Oxford, Oxford Univ. Press, 2003, s. 536–554
  • Derrida, Jaques, This Strange Institution Called Literature, Ingår i: Acts of literature, London, Routledge, 1992, s. 33–75
  • Pettersson, Torsten, Components of Literariness: Readings of Capote's In Cold Blood, Ingår i: From text to literature: new analytic and pragmatic approaches, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2005, s. 82–105 (Artikeln finns även i Torsten Pettersson, Dolda principer. Kultur- och litteraturteoretiska studier (Lund: Studentlitteratur, 2002), 111–132)
  • Culler, Jonathan, What is Theory?, Ingår i: Literary theory: a very short introduction, Oxford, Oxford University Press, 2000, c1997, s. 1–17 och 123–132 (Appendix: Theoretical Schools and Movements)

Rysk formalism och nykritik

Strukturalism

Poststrukturalism

Psykoanalys, fenomenologi, kognitionspsykologi

Sociologi, marxism, nyhistoricism, postkolonialism

Genusteori

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin