Att handleda lärarstudenter i moderna språk

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 9LF073

Huvudgrupp 1

  • Lauvås, Per; Handal, Gunnar, Handledning och praktisk yrkesteori, 3., uppdaterade uppl., Lund, Studentlitteratur, 2015Obligatorisk (valda delar)
  • Hellqvist, Birgitta; Manuguerra, Nicolas, Målspråket i klassrummet: en handbok för lärare i moderna språk, Första upplagans första tryckning, Stockholm, Natur & Kultur, [2021]Obligatorisk
  • Loewen, Shawn, Introduction to instructed second language acquisition, Second edition., New York, Routledge, Taylor & Francis Group, 2020Obligatorisk (valda delar)
  • Loewen, Shawn; Sato, Routledge Handbook of Instructed Second Language Acquisition, Taylor and FrancisObligatorisk (Ellis, R. (2019) Task-based language Teaching. pp. 108–125.)
  • Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning, Stockholm: Skolverket., Europarådet, 2009Obligatorisk (Finns tillgänglig via webben. För länk se Studium.)
  • Bardel, C., Kommunikativ språkundervisning och en handlingsorienterad språksyn, Språksprånget, Stockholm: Skolverket., Skolverket, 2018Obligatorisk (Finns tillgänglig via webben. För länk se Studium.)
  • Linge, O., Att förstå talat språk. Språksprånget, Stockholm: Skolverket., Skolverket, 2021Obligatorisk (Finns tillgänglig via webben. För länk se Studium.)

Dessutom tillkommer ca 200 sidor enligt lärares anvisningar.

Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp. respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin