Stöd vid varaktig funktionsnedsättning

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om riktat pedagogiskt stöd i dina studier. Om det är aktuellt med stöd, efter samråd mellan samordnare och student, kan det röra sig om följande pedagogiska stöd.

(Riktat pedagogiskt stöd kallades tidigare särskilt pedagogiskt stöd.)

Anteckningsstöd

Om du på grund av funktionsnedsättningen inte själv kan anteckna under föreläsningar och andra lektioner kan du få anteckningsstöd. Det är en kurskamrat som delar med sig av sina anteckningar. Anteckningsstöd ersätter inte närvaro. Du får därför endast anteckningar från föreläsningar/lektioner där du själv deltar. 

Anpassad kurslitteratur

Studenter med läsnedsättning har rätt att låna anpassad kurslitteratur, till exempel som talbok, punktskrift eller som e-textböcker. Universitetsbibliotekets kontaktpersoner hjälper dig att beställa nyinläsning av obligatorisk kurslitteratur. Böcker som redan finns inlästa kan du låna genast. Behöver du beställa nyinläsning av en bok kan det ta upp till tio veckor att få den. Det är viktigt att du kontaktar biblioteket tidigt i dina studier om du vill använda dig av talböcker eller som anpassad litteratur.

Kontaktuppgifter till biblioteken
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 

Lässtudion

Blåsenhusbiblioteket har en lässtudio där det finns en datorplats med olika program och funktioner för dig med läsnedsättning. Behöver du kompendier och artiklar som ljudfil kan du skapa dem med hjälp av datorn i lässtudion. Kontakta lässtudion om du vill boka en introduktion.

Anpassad examination

Det finns olika typer av anpassning av examinationer som till exempel längre tid, sitta enskilt eller skriva på dator vid skriftlig tentamen. Vilken anpassning som är möjlig på en kurs beslutas av examinatorn på din kurs.

Tentamenscenter för anpassad examination

På Campus Gamla torget med ingång från Klostergatan 3, finns en tentamenslokal för studenter med särskilda behov. Där finns 13 enskilda rum samt två mindre skrivsalar med plats för totalt 38 skrivande.

Individuell studieplan

Har du, på grund av din funktionsnedsättning, behov av att läsa med lägre studietakt kan du vända dig till studievägledaren på din utbildning. Tillsammans med hen kan du göra en studieplanering/individuell studieplan och undersöka om det är möjligt att genomföra din utbildning i lägre studietakt.

Du kan läsa om studiemedel för dig som har en funktionsnedsättning som påverkar dina möjligheter att studera på heltid på CSN:s webbplats.

Teckenspråkstolk och skrivtolk

Universitetet ansvarar för att döva, dövblinda och studenter med hörselnedsättning får teckenspråkstolk (svenskt teckenspråk) eller skrivtolk (talad svenska-svensk text, talad engelska-engelsk text) i undervisningen. Du kan få tolk till allt som är kopplat till dina studier; föreläsningar, lektioner, studiebesök, grupparbeten, seminarier med mera.
Läs om hur det fungerar att studera med tecken- eller skrivtolk.

Mentor

Mentorstödet innebär en regelbunden kontakt motsvarande en timme i veckan. En mentor kan vara ett stöd i planering och strukturering av studierna. En mentor kan också hjälpa till att sortera och prioritera bland olika uppgifter. Mentorsstöd kan du ha under en eller flera terminer. 

Medstudent

En medstudent fungerar som ledsagare till dig som till exempel har en synskada och inledningsvis behöver hjälp med att hitta inom campusområdet, till exempel till lärosalar och bibliotek.

Ansök om stöd