Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi – Ingång för samhällsvetare

180 hp

Vill du bli biolog men saknar den naturvetenskapliga behörigheten från gymnasiet? Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi med samhällsingång är specialutformat för dig, och inleds med en terminslång kurs i biovetenskap. Startkursen innehåller de delar av gymnasiets matematik, kemi, fysik och biologi som du behöver för de fortsatta studierna. Efter första terminen ansluter du till de övriga studenterna.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Programmet ger dig en bred bas inom biologins alla ämnesområden, med möjlighet till specialisering under det tredje året. Den stabila grunden, som också innehåller kemi och matematik, gör att du efter avslutad utbildning har kompetenser som är efterfrågade på såväl den nationella som internationella arbetsmarknaden.

Programmet ger dig en solid grund i hela biologin, och förbereder dig för morgondagens utmaningar inom allt från DNA till ekosystem. Alla lärare på programmet är aktiva forskare med djupa specialkunskaper vilket ger dig tillgång till den nyaste kunskapen. Kurserna uppdateras löpande för att vara aktuella.

Du får kunskaper du har nytta av oavsett om du tänker bli forskare eller jobba utanför universitetet.

En enkät till våra alumner visar att biologistudenter med grundexamen i biologi från Uppsala universitet är mycket nöjda med sin utbildning. En annan bekräftelse på att vår utbildningen håller hög kvalitet är att Uppsala studentkår vid två tillfällen utsett biologin till bästa grundutbildningsmiljö med motiveringen att studentperspektivet genomsyrar verksamheten.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med biologi som huvudområde.

Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi inleds med en terminslång kurs i biovetenskap. Den är utformad av lärare på programmet och innehåller de delar av gymnasiets matematik, kemi, fysik och biologi som du behöver för de fortsatta studierna. Därefter ansluter du till de övriga studenterna och läser under de följande två åren samma kurser som de gör, fast i delvis annan ordning. Dessa två år ger en bred bas inom biologins alla ämnesområden, med grundkurser inom cellbiologi, organismbiologi, genetik, ekologi och fysiologi. Du läser också kemi, matematik och statistik.

Under den sista terminen specialiserar du dig, genom att välja en fördjupningskurs och ett självständigt projektarbete inom ett område som du själv väljer.

Du kan också göra forskningspraktik hos landets främsta forskargrupper inom en mängd olika biologiska områden, eller yrkespraktik på exempelvis något av Uppsalas fler än hundra bioteknikföretag eller på någon naturvårdsenhet.

Därefter får du en kandidatexamen och kan antingen söka jobb eller fortsätta med en masterutbildning.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom ingången inom programmet.

Ämnesfördelning inom ingången

Studera utomlands

Du möter lärare och studenter från alla världsdelar när du studerar hos oss och du har goda möjligheter att själv åka utomlands och studera. Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland. Dessutom har biologin egna utbyten med fler universitet som har bra utbildning i biologi.

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier, exkursioner och studiebesök. Vi har väldigt god sammanhållning bland studenterna på programmet och god kontakt mellan lärare och studenter. Detta är en följd av att undervisningen innehåller olika typer av praktiska moment och gruppövningar som gör att du lär känna dina kurskamrater väl.

I utbildningen ingår kommunikationsträning med övningar i både muntlig och skriftlig kommunikation som en del av undervisningen. Det är färdigheter som många biologer har nytta av i arbetslivet och som efterfrågas av arbetsgivarna.

Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Som student tränas du i ett vetenskapligt arbetssätt och får genom kontakten med forskarna inblick i den senaste forskningen och utvecklingen.

Undervisningen sker både på svenska och engelska. Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska, men kurserna under de två första åren genomförs i hög grad på svenska. Fördjupningskurserna under år tre ges ofta helt på engelska.

Biologer från Uppsala universitet har ett brett arbetsfält beroende på inriktning och intresse. Väljer du ekologisk eller evolutionsbiologisk inriktning kan du arbeta med natur- och miljövård hos arbetsgivare som till exempel:

  • Länsstyrelser
  • Naturvårdsverket
  • miljövårdsorganisationer
  • konsultföretag

Med en cell- eller molekylärbiologisk inriktning kan du till exempel jobba med läkemedelsutveckling eller mikrobiologiska analyser på läkemedels- och bioteknikföretag.

Biologer kan också arbeta som till exempel lärare, vetenskapsjournalister eller på museer.

En enkät bland tidigare studenter visar att omkring 90 % har fått ett jobb som bygger på utbildningen, eller har gått vidare med andra studier som masterprogram eller forskarutbildning. De som arbetar har till stor del anställningar inom såväl privata företag som på myndigheter och organisationer eller utbildning som lärare.

Studera vidare

Efter din kandidatexamen kan du välja att läsa vidare två år på ett masterprogram vid Uppsala universitet eller något annat lärosäte i Sverige eller utomlands.

Vill du specialisera dig ytterligare efter masterexamen kan du fortsätta med en forskarutbildning. Forskarutbildningen är i form av en avlönad tjänst. Den är på fyra år och leder till en doktorsexamen vilket är den högsta akademiska utbildningen. Biologiområdet i Uppsala har flera världsledande forskningsprogram. Vi undersöker allt från storskaliga ekosystemprocesser och evolutionära processer, djurs beteenden och växters samverkan med andra organismer, till biomolekylers struktur och funktion.

Forskningen inom biologiområdet expanderar snabbt, och vid Uppsala universitet finns det spetsforskning inom biologins hela bredd. Nya metoder utvecklas hela tiden som gör att vi kan förstå livet och de levande organismerna in i allra minsta detalj. Detta öppnar bland annat för att på molekylnivå förstå orsaker till sjukdomar och hitta behandlingsmetoder. Det hjälper oss också att förstå de stora ekologiska och evolutionära sammanhangen, vilket är viktiga kunskaper för att kunna bidra till en framgångsrik och långsiktigt hållbar utveckling inom många olika samhällsområden.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin