Kompletterande lärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (komprimerad studiegång)

90 hp

Bli lärare på 15 månader och upplev glädjen i att förmedla din kunskap till unga! Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med ämneskunskaper på högskolenivå. Du får kunskaper inom bland annat ledarskap, specialpedagogik och ämnesdidaktik. I den verksamhetsförlagda utbildningen får du öva på att undervisa på en skola och kommer att utveckla din förmåga att självständigt agera inför en klass och att ta ansvar.

Programmet har bytt namn till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (komprimerad studiegång). Se kommande tillfällen på programmets nya sida.

Sommar 2023 Sommar 2023, Uppsala, 100 %, Distans, Svenska

Kompletterande lärarutbildning är ett program för dig som vill arbeta som ämneslärare och som redan har akademiska poäng i de ämnen som finns i gymnasiet. Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Arbetet som ämneslärare förutsätter ett intresse för elevers lärande och kunskaper i de ämnen du undervisar i. Med hjälp av de verktyg du får under utbildningens gång kommer du att kunna väcka unga människors intresse för ditt ämne och inspirera dem till fortsatt utforskande. Arbetet är både omväxlande, självständigt och medför ett stort ansvar.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan tar upp kunskaper som är viktiga för lärarprofessionen. Centralt för läraryrket är ämnesdidaktik - förutsättningar för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Det handlar dels om vad som sker i klassrummet under en lektion, hur du som lärare väljer vad som ska läras ut eller på vilka grunder detta sker. Det handlar också om skolans plats i samhället, barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati. Programmet lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap.

Som student på programmet får du

  • lära dig ditt ämnes egen didaktik och hur du formar en kreativ och lustfylld undervisning
  • träning i att omsätta dina ämneskunskaper i praktiken när du gör VFU
  • utbildning i ledarskap
  • en effektiv, bred och forskningsbaserad lärarutbildning.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du genomför på en skola, tränar och utvecklar du dina färdigheter som pedagog. Dina lärarutbildare, som själva är yrkesverksamma, kommer att handleda och stötta dig. Där utvecklar du också din yrkesidentitet. Du får tillfälle att studera och reflektera över läraryrket och dess villkor samt träffa kollegor med olika bakgrund och erfarenheter. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar totalt 30 högskolepoäng och är koncentrerad till vårterminen av utbildningen.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Examen avläggs på antingen grundnivå (Bachelor of Arts/Science in Secondary Education) eller avancerad nivå (Master of Arts/Science in Secondary Education) beroende på om dina ämnesstudier omfattar ett eller två ämnen. Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Första sommaren läser du två kurser parallellt, Lärande och utveckling 7,5 hp och Specialpedagogik 7,5 hp.

Under påföljande hösttermin läser du sedan kurserna Utbildningens framväxt och villkor 7,5 hp, Ämnesdidaktik 7,5 hp, Ledarskap 7,5 hp och Läroplansteori och didaktik 7,5 hp.

Vårterminen består enbart av verksamhetsförlagd utbildning om sammanlagt 30 hp. Du använder då dina ämnesdidaktiska kunskaper i din undervisning i det eller de ämnen som din utbildning avser.

Andra sommaren ingår kurserna Bedömning och betygssättning 7,5 hp och Utvecklings- och utvärderingsarbete 7,5 hp. De läses parallellt.

Den komprimerade kompletterande lärarutbildningen läser du på distans. Utbildningen startar i juni och avslutas i augusti året därpå. Större delen av utbildningen ges på heltid. Kurserna som är förlagda under sommaren ges på halvfart. All undervisning ges under dagtid.

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning. Även studentlagsarbeten förekommer.

Utbildningen har inga fysiska träffar på campus. Cirka två tredjedelar av undervisningen är internetbaserad där föreläsningar, seminarier och gruppmöten sker via lärplattformen Studium. Du tar del av föreläsningar i inspelad form men deltar även i schemabundna webbseminarier som delvis är obligatoriska. Schemabundna examinationer via webb förekommer. Det är cirka 10–15 schemabundna aktiviteter per 7,5 hp kurs. Ingen schemabunden undervisning förekommer under juli månad.

Till skillnad från övrig distansundervisning är de verksamhetsförlagda kurserna i utbildningen knutna till en grund- eller gymnasieskola. Under den verksamhetsförlagda utbildningen krävs obligatorisk närvaro på heltid på skolan du har en placering vid. I den mån det är möjligt kommer du att erbjudas en VFU-placering på en skola i din hemkommun i Sverige. Om du redan arbetar på en skola finns möjlighet att efter ansökan genomföra delar av din VFU på den skola du arbetar.

Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning och bedrivs av aktiva forskare. Studierna förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och engelska.

Att arbeta som lärare är att ha ett av världens viktigaste jobb. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt och i grundskolan och gymnasieskolan är det till exempel stor efterfrågan inom teknik, naturvetenskap och i vissa språk. Du kan också undervisa på någon av de svenska skolor som finns utomlands.

En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan. Du kan också få behörighet att söka till forskarutbildning och förkovra dig i de utbildningsvetenskapliga områden du tycker är mest spännande.

Generellt kan man säga att karriärvägarna för lärare blir fler och tydligare. Många av våra tidigare studenter trivs bäst bland elever och kollegor i skolan och väljer att stanna och utvecklas där under många år. Några börjar arbeta strategiskt med forskning och skolutveckling på kommunal eller statlig nivå, eller söker sig till andra organisationer där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är efterfrågade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin