Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande

60 hp

Vill du arbeta med internationell handel och företagande? Magisterprogrammet i internationell och europeisk rätt och företagande är unikt genom sin kombination av företagsekonomi och handelsrätt. Det ger dig kunskaperna och verktygen för att kunna förena affärsmässiga målsättningar med gällande rättsregler och etiska överväganden. Programmet förbereder dig för många olika karriärvägar inom företag och organisationer med gränsöverskridande verksamhet, eller inom nationella eller internationella myndigheter.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Programmet riktar sig både till dig som har en studiebakgrund inom företagsekonomi och vill komplettera med studier i handelsrätt, och till dig som har en studiebakgrund inom handelsrätt/rättsvetenskap och vill komplettera med mera företagsekonomi. Utbildningen ger dig en tvärvetenskaplig helhetsbild av rätt och företagande och förbereder dig för arbete inom internationell och europeisk handel.

Genom att läsa programmet

  • lär du dig proaktiv strategisk analys utifrån syftet med en verksamhet, där det juridiska systemet är ett av flera element som ska ingå i analysen
  • får du integrerade handelsrättsliga kunskaper och förmågor, något som inte är en blandning av juridik och företagsekonomi, utan något som är mer än summan av delarna
  • lär du dig att kommunicera med både jurister och företagsekonomer, vilket kan hjälpa dig att fatta bättre och mer informerade beslut.

Den tvärvetenskapliga utformningen av magisterprogrammet gör utbildningen unik i sitt slag i Sverige och mycket ovanlig även internationellt. Den kompetens du får är alltså speciell.

Utbildningen ges av företagsekonomiska institutionen, hemvist för ledande forskare inom handelsrätt, internationellt företagande, entreprenörskap, industriell marknadsföring, institutionell analys och mer. Du kommer att undervisas av lärare som är engagerade i internationellt orienterad handelsrättslig forskning och i spetsforskning om internationellt företagande. Du kommer också att dra nytta av Sveriges starka rykte inom socialt ansvar – värderingar som genomsyrar alla våra magister- och masterprogram.

Examen

Programmet leder till en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits) med handelsrätt som huvudområde.

Utbildningen innehåller fyra kurser om vardera 15 högskolepoäng (hp).

Den första kursen är en introduktionskurs som består av en serie "crash courses" om internationell handel och företagande, om den internationella handelsrättens och EU-handelsrättens grunder, och om några teoretiska och metodologiska verktyg som är centrala för kursen.

Därefter följer två kurser som fördjupar viktiga teman kring etablering av företag i andra länder, direkta egna investeringar i andra länder (FDI), internationella företagssamarbeten och uppköp, och regelverken kring internationella avtal om handel med varor och tjänster.

I den avslutande kursen skriver du en magisteruppsats om 15 hp, ett självständigt arbete som skrivs med råd och stöd av en utsedd handledare. Uppsatsen skrivs i par där den ena studenten har sin studiebakgrund i företagsekonomi och den andra studenten har sin studiebakgrund i handelsrätt.

Utbildningen har betydande inslag av relevant teori och metod som tillämpas på ett antal case. Genom aktivt samarbete mellan studenter med bakgrund inom handelsrätt respektive företagsekonomi lär du dig åstadkomma en integrerad analys med hjälp av verktyg från båda ämnena. Lärandet av teori och metod samt arbetssättet inom dessa case, där teori och metod tillämpas i verkliga eller hypotetiska situationer, förbereder dig för den avslutande uppsatskursen.

Kurser inom programmet

Termin 1

Termin 2

Undervisningsformerna är av varierande karaktär med case-baserade grupparbeten, föreläsningar och fördjupande diskussionsseminarier. Utöver den schemalagda undervisningen utgör dina egna studier av kurslitteraturen en väsentlig del av lärandet.

Du redovisar dina kunskaper och färdigheter såväl muntligt som skriftligt, individuellt och i grupp genom olika former av examination.

Samtliga kurser ges på campus i Uppsala. Undervisningen sker genomgående på engelska och kurslitteraturen är på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen och de förvärvade tvärvetenskapliga färdigheterna ger dig en unik profil och förbereder dig för en mängd olika karriärvägar. Inom den privata sektorn finns möjliga arbetsgivare bland multinationella företag eller nationella företag med ambitioner att internationalisera sin verksamhet. Arbetsgivare inom den offentliga sektorn inkluderar internationella myndigheter och organisationer som arbetar med internationell handel (till exempel EU-organ eller internationella handelsorgan) samt olika nationella myndigheter (till exempel Kommerskollegium och Exportkreditnämnden).

Möjliga framtida roller omfattar alla typer av tvärvetenskapliga rådgivande funktioner inom eller på uppdrag av organisationer. Dina förvärvade färdigheter bör också kvalificera dig för chefsbefattningar. Utbildningen ger dig goda förutsättningar till att göra akademisk karriär inom tvärvetenskaplig undervisning och forskning.

Exempel på möjliga arbetstitlar är:

  • compliance officer
  • managementkonsult
  • riskanalytiker
  • policyrådgivare
  • juridisk rådgivare.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin