Magisterprogram i speldesign

60 hp

Vill du utveckla en djupare förståelse för spel som ett kreativt medium? Magisterprogrammet i speldesign förbereder dig för att kunna bli en kritiskt granskande, vital och välinformerad röst inom spelområdet. Tonvikten läggs på den inverkan som spel har i samhället, med teman som etisk speldesign, meningsskapande, representation, inkludering och social rättvisa.

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Inom Magisterprogram i speldesign ligger tonvikten på att utveckla en aktiv spelkompetens, så att du som student ska förstå spelens inverkan på samhället och kunna använda deras kreativa och konceptuella potential på ett ansvarsfullt sätt. Aktiv spelkompetens inkluderar förmågan att kunna analysera befintliga spel och designa nya spelupplevelser. Du får insikt om de effekter som spel har i och på samhället, samt utvecklar din förståelse för hur de kan påverka spelarna genom sina regler, teman, berättelser, sin mekanik och audiovisuella design.

Magisterprogrammet i speldesign avser att bidra till en nyanserad diskussion genom ett brett spektrum av tvärvetenskapliga teorier och praktiska designövningar, där studenterna undersöker frågeställningar som:

  • Vad måste man ta hänsyn till för att ett spel ska kunna inspirera och utmana sina spelare?
  • Hur kan spel stimulera tankar och perspektiv och möjliggöra utforskning av komplexa, djuplodande idéer och genomgripande upplevelser?
  • Vad är mörka designmönster?
  • Vilka möjligheter, och vilket ansvar, har en speldesigner?
  • Hur kan specialister inom speldesign informera om och bidra till konstruktiva förändringar i synen på spel och deras inflytande i samhället?

Efter genomgånget program kan du välja att fortsätta att läsa vidare på det andra året av masterprogrammet, där du får fördjupa dina ämneskunskaper och forskningsfärdigheter.

Studentprofil

Våra studenter behöver inte ha tidigare erfarenhet av speldesign, spelutveckling eller programmering. Du kommer att stifta bekantskap med ett brett spektrum av teorier och kreativa metoder som hjälper dig att utveckla dina egna perspektiv och att tänka holistiskt, brett och djupt. Vare sig du redan är eller planerar att bli journalist, lärare, konstnär, organisatör, aktivist, utställningskurator eller någon annan typ av kulturproducent, kommer du att kunna använda och implementera din nyutvecklade spelkompetens i dina framtida arbeten.

Studentgruppen brukar vara mycket varierad med nationaliteter från hela världen.

Examen

Programmet leder till en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits) med speldesign som huvudområde.

Magisterprogrammet i speldesign omfattar ett års heltidsstudier. Båda terminerna innehåller obligatoriska kurser i speldesign på avancerad nivå och samläses med studenter antagna till det tvååriga masterprogrammet.

Under den första terminen kommer du att läsa en introduktionskurs som innehåller en genomgång av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom speldesign och spelstudier. Tonvikten i den här kursen ligger på användandet av aktiv och analytisk spelkompetens i skärningspunkten mellan spel och samhälle. I nästa kurs, Speldesignstudio, kommer du att fördjupa dig i olika konceptuella tillvägagångssätt inom speldesign, främst i form av praktiska undersökningar och kreativa frågeställningar. Parallellt med studiokursen läser du kursen Spel och samhälle, i vilken du fortsätter att fördjupa dina analytiska reflektioner kring speldesign i olika praktiker och kontexter.

Termin två inleds med två kurser som läses parallellt. Kursen Kritiskt skapande tar sin utgångspunkt i teorier som sedan varvas med praktiska övningar. Den här kursen handlar om på vilket sätt spel som ett medium genomsyrar stora delar av samhället. I kursen Avancerade metoder för speldesignforskning får du möjlighet att i ett forsknings- eller designprojekt utveckla de frågeställningar som intresserar dig mest. Redan då kan du förbereda och börja skriva på ditt kommande examensarbete.

Alla kurser du läser kan du använda för att identifiera ett lämpligt ämne för ditt examensarbete. Examensarbetet avslutar dina studier under den senare delen av termin två. Vi ser gärna uppsatsämnen som utgår från praktiskt arbete och institutionen har viss utrustning och resurser som du kan få tillgång till under projektarbetet.

Kurser inom programmet

För kurser inom programmet, se studieplanen längre ner på sidan.

Undervisningen består huvudsakligen av en kombination av seminarier, praktiska workshops, projektarbeten (både i grupp och individuellt) och särskilda tillfällen för granskning av studenternas genomförda speldesignarbeten, med konstruktiv kritik från lärare och studiekamrater. Nya koncept och teorier introduceras genom föreläsningar och tillämpas i det praktiska arbetet.

Som student förväntas du ta initiativ och arbeta självständigt för att finslipa dina färdigheter inom speldesign och utveckla din identitet och röst som akademiker, kreatör och speldesignforskare. Du kommer att uppmanas att bekanta dig med en rad teorier och metoder som är relevanta inom speldesign. Du får sedan formulera din nyvunna kunskap i skriftliga och muntliga rapporter. Under den andra terminen skriver du ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Programmet undervisas helt på engelska och utbildningen ges på Campus Gotland i Visby. Campus Gotlands utbildningsmiljö kännetecknas av närhet mellan lärare och studenter. Eftersom programmet även utlyses internationellt kommer du att studera tillsammans med andra studenter från hela världen.

Med hjälp av utbildningens unika sätt att väva samman teori och praktik, strävar vi efter att skapa en balans som öppnar olika karriärvägar för våra studenter. Studenter med en spelutvecklingsbakgrund kan till exempel gå vidare inom spelbranschen, eller ta steget in på den akademiska banan. Men därutöver kan teoretiskt och praktiskt kunnande från utbildningen också med fördel användas inom alla andra områden och yrken som kräver färdigheter inom ledarskap, problemlösning och effektiv, övertygande kommunikation.

Denna utbildning är bäst lämpad för dig som använder den som ett komplement till redan befintliga kompetenser eller ett etablerat yrke där en fördjupad, analytiskt ifrågasättande, aktiv spelkompetens är av särskild relevans.

Med en examen från magisterprogrammet i speldesign kan du utnyttja fördelarna med spel och lek för att kommunicera viktiga idéer, fortsätta med ytterligare studier på master- eller forskarutbildningsnivå och/eller delta i det offentliga samtalet kring spel. Detta ger våra alumner möjlighet att agera som konsulter inom spelindustrin samt att bidra till en konstruktiv och kompetent användning av spel och samtidigt påverka det offentliga samtalet kring detta medium.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin