Masterprogram i hållbar destinationsutveckling

120 hp

Hur kan destinationsutveckling bidra till hållbarhet? Det är vad du kommer att lära dig under detta program. Masterprogram i hållbar destinationsutveckling är ett internationellt masterprogram för dig som tillsammans med forskare och lärare från många olika ämnen vill arbeta med hållbar destinationsutveckling.

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Turistdestinationer över hela världen står inför stora utmaningar. Med färre besökare hotas deras ekonomi, med fler besökare hotas deras sociala, kulturella och ekologiska hållbarhet. Hur blir besök hållbara? Vad krävs för att åstadkomma hållbara besöksplatser och hur kan vi säkerställa att de fortsätter att vara det? Hållbar destinationsutveckling vänder sig till dig som vill utveckla gränsöverskridande, internationella nyckelkompetenser inom detta område.

I samverkan med besöksnäring, regionala myndigheter och civilsamhälle får du arbeta teoretiskt, strategiskt och praktiskt med de utmaningar som besöksnäringsintensiva regioner över hela världen står inför. Målet med programmet är att du i din framtida yrkesutövning, med tillsyn, samhällsplanering, utbildning, forskning, kommunikation, förvaltning av naturresurser, entreprenörskap eller beslutsfattande, ska vara väl förtrogen med frågor som rör hållbar regional- och destinationsutveckling ur många perspektiv.

Under utbildningen kommer du att

  • specialisera dig i ett intresseområde
  • utveckla dina egna projekt inom ramen för programteman
  • studera i en helt unik akademisk miljö

Du väljer två av tre inriktningar, entreprenörskap, kulturarvspolitik och naturbaserad turism, för att ge dig den specifika profil du själv önskar. Du studerar teman som ekologisk och kulturell hållbarhet, platsers utformning och betydelse, förvaltning av natur- och kulturresurser; miljöekonomiska värderingsgrunder, entreprenörskap och strategiskt ledarskap. Du får också möjlighet att utveckla egna projekt inom programmets teman.

Campus Gotland erbjuder dig en unik kunskapsmiljö med engagerade forskare och lärare som arbetar med hållbarhet ur ett brett, kritiskt och gränsöverskridande perspektiv, och i nära anslutning till aktörer som på olika sätt arbetar med besök.

Programmet förbereder dig för arbete med hållbarhetsperspektiv i besöksnäringsintensiva regioner världen över. Exempelvis inom offentlig förvaltning, i stat, landsting och kommun, på destinationsbolag, inom besöksnäringsföretag eller som egen entreprenör. Genom programmets tvärvetenskapliga design ökar förståelsen för olika ämnesområden och du får kunskap om möjligheter och begränsningar med hållbar utveckling. Kontakten med studenter från olika länder ökar förståelsen för komplexiteten i hållbarhetsutmaningar samt kunskapen om möjliga lösningar på problem och ger dig också ett värdefullt kontaktnätverk inom området.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med hållbar destinationsutveckling som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Första terminen startar med en introduktionskurs till hållbar destinationsutveckling. Resten av terminen ägnar du åt en av de tre inriktningarna tillämpad kulturarvspolitik, hållbara naturbaserade destinationer eller entreprenörskap för destinationsutveckling.

Termin två börjar med en verklighetsnära projektkurs i mångvetenskapliga team. Där arbetar du med en så kallad design thinking-metodik kring en hållbarhetsutmaning. Sedan följer en metodkurs. Andra halvan av andra terminen läser du valfria kurser vid Uppsala universitet eller tar praktik- eller projektkurser. Du kan här även välja att ta ut en magisterexamen efter ett år på programmet om du läser kursen "självständigt arbete". Kursen räknas då som examensarbete.

Tredje terminen startar med en fördjupningskurs i hållbar destinationsutveckling. Därefter läser du en av de övriga två inriktningarna.

Termin fyra skriver du ditt examensarbete, som utgår ifrån de två olika inriktningarna du har läst.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Undervisningsspråket är engelska, liksom litteraturen. Undervisningen sker på campus Gotland i Visby. I klassrummet använder vi föreläsningar, seminarium, gruppuppgifter och enskilda arbeten, där teori och praktik blandas. En viktig del av utbildningen sker utanför klassrummet, ute i verkligheten, med exkursioner, studiebesök och konkret arbete tillsammans med både privata och offentliga aktörer på Gotland.

Undervisningen sker också nära det stora, tvärvetenskapliga forskningsprogrammet "Hållbara besök" där 30 forskare inom 9 discipliner studerar och utvecklar hållbar destinationsutveckling på Gotland. Under utbildningen kommer du att få träffa många forskare och få möjlighet att bidra till deras forskningsprojekt.

Examinationerna varierar med allt från skriftliga prov, muntliga redovisningar till självständiga texter.

Turismen står för cirka nio procent av världens BNP. Denna sektor är stadigt ökande och blir därmed allt viktigare för global utveckling generellt, och kanske särskilt för regioner utanför den industrialiserade världen. Turistsektorn står dock ständigt inför hållbarhetsutmaningar, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det finns alltså stort behov av de kompetenser man får med sig från denna utbildning.

Programmet förbereder dig för arbete med hållbarhetsperspektiv i besöksnäringsintensiva regioner världen över, inom offentlig förvaltning, i stat, landsting och kommun, på destinationsbolag, inom besöksnäringsföretag eller som egen entreprenör.

Du kan arbeta inom

  • offentlig förvaltning, särskilt med inriktning mot natur- och kulturresurser
  • offentliga och privata destinationsbolag
  • affärsutvecklings-, hållbarhets- och CSR-arbete (Corporate Social Responsibility)
  • regionala, nationella och internationella företag inom besöksnäringen
  • offentlig förvaltning, för att driva innovationsprocesser för besöksnäringen inom både det offentliga och privata.

Du får kompetens att starta och driva besöksnäringsföretag, över hela världen, särskilt i besöksnäringsintensiva regioner. I din framtida yrkesutövning kan du arbeta med tillsyn, samhällsplanering, utbildning, forskning, kommunikation, förvaltning av naturresurser eller beslutsfattande som rör hållbarhet.

Möjligheter till utbildning på forskarnivå är också goda inom ramen för den tvärvetenskapliga forskarmiljö med fokus på hållbarhet som finns på Gotland. Du kan forska till exempel inom industriell teknik, etnologi, geologi, historia, kulturvård eller företagsekonomi.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin