Masterprogram i matematik – Matematik

120 hp

Vill du stärka dina matematiska förmågor och fördjupa dig i matematikens eget universum? Med insikter i matematikens centrala och aktuella forskningsområden tar du en ledande roll som expert och problemlösare av abstrakta och teoretiska frågeställningar. De färdigheter och den kompetens du får är tillämpliga på en mängd olika områden och högt värderade oavsett vilken karriärväg du väljer.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i matematik med inriktning matematik passar dig som lockas av att utforska och utveckla matematiken som en abstrakt vetenskap, oberoende av dess tillämpningar. Det ger en stark teoretisk grund för att fortsätta studera på forskarnivå och sträva efter en karriär inom forskning och utveckling, vilket utöver akademin, kan vara inom till exempel myndigheter, finansvärlden eller IT.

Programmet ger dig en god grund i matematikens metodtänkande. Problemen kommer huvudsakligen att vara matematiska, det vill säga de uppstår genom utveckling av matematisk teori, men de kan också uppstå från tillämpningar inom andra vetenskapliga områden.

Valfriheten inom utbildningen är stor och du kan själv styra vilken kombination av kurser du vill ha. Du kommer att få möjlighet att läsa ett brett spektrum av kurser i algebra, analys, geometri och sannolikhetsteori. Där kommer du att nå en genomgripande förståelse för de logiska och konceptuella sambanden mellan de matematiska begrepp som du tidigare studerat vilket gör dina matematikkunskaper både mer allmänna och mer användbara.

Stark forskningsmiljö

Uppsala universitet är känt för sin starka forskningsmiljö inom matematik. Den har traditionellt dominerats av analys. Du kanske har hört talas om Lennart Carleson som belönats med Abelpriset eller Arne Beurling som knäckte den tyska kodningsmaskinen G-skrivaren under andra världskriget. Sedan dess har många fler områden växt sig starka som till exempel kombinatorisk sannolikhetsteori, analytisk talteori, symplektisk geometri, dynamiska system och representationsteori.

Våra forskare är dina lärare och de ger dig insyn i den senaste forskningen. Under ditt examensarbetet får du möjlighet att engagera dig i spännande forskningsprojekt med en framstående forskare som handledare alternativt hitta en intressant frågeställning utanför akademin och utföra arbetet inom näringslivet eller en organisation eller myndighet.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med matematik som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Programmet är på 120 hp, vilket motsvarar två års heltidsstudier. Möjlighet finns också att ta ut en ettårig masterexamen. Du har stor valfrihet att skräddarsy din utbildning med utgångspunkt i föreslagen studieplan som består av ett urval av kurser i bland annat algebra, analys, sannolikhetsteori och geometri. Därutöver finns föreslag på ytterligare matematikkurser där du kan välja om du vill bredda eller specialisera dig. Det finns även utrymme för kurser inom andra ämnesområden.

Under första terminen rekommenderar vi att du går tre av de fyra kurserna:

  • Integrationsteori
  • Partiella differentialekvationer
  • Differentialtopologi
  • Moduler och homologisk algebra.

På så sätt maximerar du möjligheterna att ta mer avancerade kurser senare. Under andra och tredje terminen erbjuder vi ett brett utbud av kurser du kan välja mellan, till exempel Analytiska funktioner, Icke-linjära partiella differentialekvationer, Riemanngeometri eller Kommutativ algebra och algebraisk geometri. Vi har också fördjupningskurser i matematik där man genom ett självständigt projekt får möjlighet att fördjupa sig inom ett forskningsområde under handledning av en forskare.

Om du efter examen vill gå vidare till en forskarutbildning bör du välja kurser med hög grad av teoribildning. Om du är intresserad av en karriär i näringslivet öppnas fler jobbmöjligheter upp om du väljer några kurser från programmets två andra inriktningar (finansiell respektive tillämpad matematik och statistik) och/eller kombinerar med kurser från ett annat ämnesområde.

Under sista året på programmet gör du ett examensarbete på 30 hp där du får tillämpa dina kunskaper. Du skriver en självständig uppsats om ett specialiserat ämne i matematik och har chans att bidra till matematisk forskning Väljer du att ta ut en ettårig masterexamen gör du ett mindre examensarbete på 15 hp under programmets andra termin.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen.

Utöver de föreslagna kurserna som presenteras i studieplanen kan du välja att läsa andra kurser inom programmet, både inom matematik och andra ämnen. Är du osäker på om en kurs kan ingå i en examen från programmet kan du kontakta en studievägledare.

Undervisningen ges på engelska, huvudsakligen i form av föreläsningar, lektioner och seminarier och utvecklas kontinuerligt genom dialog mellan lärare och studenter. Du studerar i en internationell miljö där mellan hälften till en tredjedel av studenterna på programmet kommer från andra länder än Sverige.

Framgång i matematikstudier förutsätter ett stort mått av självständigt arbete individuellt och/eller i grupp. Du kan alltid diskutera med och få hjälp av våra lärare. Lärarna är alla forskare på matematiska institutionen och engagerade i undervisningen. Matematiska institutionens forskningsgrupper är mycket aktiva och har regelbundna seminarier där masterstudenter är välkomna att delta.

Studiemiljö

Både undervisning och forskning i matematik äger rum på Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitets största campusområde. Här sker forskning i frontlinjen inom ett brett fält av naturvetenskap, teknologi, matematik och datavetenskap. Som student har du tillgång till studentytor i nära anslutning till forskningsmiljöerna och institutionen, vilket gör att du lätt att komma i kontakt med dina lärare.

Läs mer om Uppsala universitets studentliv.

Studera utomlands

Du har möjlighet att läsa kurser på ett universitet utomlands under en eller två terminer av programmet. Uppsala universitet har utbytesavtal med många universitet runt om i hela världen. Matematiska institutionen har egna utbytesavtal med ett antal universitet som är särskilt bra på matematik, till exempel i Frankrike, Tyskland, Skottland och Japan.

Matematiker behövs inom en mängd olika områden och efterfrågan på arbetsmarknaden är hög. Lönen likaså. Prognoser pekar på att kunskaper i matematik kommer att behövas ännu mer i framtiden, inte minst på grund av den explosionsartade framväxten av artificiell intelligens, maskininlärning och stora datamängder.

Om du vill arbeta med matematisk forskning och utveckling är denna inriktning rätt väg att gå. Många av våra alumner som har tagit examen inom inriktningen matematik har gått vidare till forskarstudier, både i Sverige och utomlands. Några av dem väljer sen att stanna kvar inom akademin som forskare och lektorer medan andra gör karriär utanför akademin. Forskarutbildningen i Sverige är på fem år och i form av en avlönad anställning där det ingår 20 % institutionstjänstgöring vilket vanligtvis är i form av undervisning.

Det är också många studenter som gått inriktningen som väljer att direkt börja arbeta utanför akademin. Det finns goda möjligheter till en framgångsrik karriär, särskilt om du breddar din utbildning med tillämpade matematikkurser och kurser inom andra områden. Exempel på tjänster och arbetsgivare som våra alumner utan doktorsexamen har är Associate Machine Learning Engineer på Combient Mix, CTO och Co-founder på The Fit, Account Executive på Pegasystems, Data Scientist på Orange Peak Company, Analyst och Data Scientist på Trivago och Quantitative Risk Analyst på Handelsbanken.

Karriärstöd

Under hela din studietid kan du få vägledning och delta i evenemang och aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Matematiska institutionen arrangerar en årlig karriärdag där tidigare studenter berättar om sina utbildnings- och karriärvägar. Inom området teknik och naturvetenskap arrangeras årligen en stor karriärmässa där du möter framtida arbetsgivare.

matematiska institutionens karriärsidor hittar du mer information om karriärdagen och vart våra tidigare studenter jobbar

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens karriärvägledning

UU Karriär

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin