Masterprogram i ryska språket i internationella relationer

120 hp

Masterprogrammet i ryska språket i internationella relationer möter ett växande behov av analytisk och kommunikativ kompetens i det ryska språket, i kombination med kunskaper om det ryska samhället och dess gränsområden. Det räcker inte längre att förlita sig på andrahandsanalyser och uppgifter förmedlade via ett tredje språk; analyser och utredningar måste baseras på primära källor. Programmet lämnar dig väl förberedd till en arbetsmarknad med stor efterfrågan.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Masterprogrammet i ryska språket i internationella relationer ska möta det stora behovet av språkkompetenta Rysslandsexperter. Efterfrågan är stor inom myndigheter, offentlig och privat sektor, media och kulturinstitutioner med verksamhet riktad mot Ryssland och dess närområden. Hög kompetens inom ryska språket i kombination med områdesexpertis och vetenskapligt förhållningssätt är eftertraktat på arbetsmarknaden.

Programmet syftar till att ge dig de teoretiska och empiriska kunskaper samt färdigheter i ryska som fackspråk. Du får de kunskaper som krävs för att kommunicera i yrkesmiljöer i internationella sammanhang, kritiskt analysera politisk diskurs, analysera samhälleliga och kulturpolitiska processer i Ryssland och svensk-ryska bilaterala relationer.

Utbildningen inom programmet är indelad i två inriktningar: Ryska och Rysslandsstudier som förutsätter förkunskaper i ryska om minst 60 hp, samt Ryska för Rysslandskännare som bygger på att du har minst 105 hp i ryska.

Som student får du

 • språkliga färdigheter
 • djup områdeskunskap
 • studera i en internationellt ledande forskningsmiljö
 • söka praktik i Sverige och utomlands.

Under hela utbildningen utvecklar du dina färdigheter i ryska språket genom analys av texter med kulturhistoriskt och politiskt innehåll. Förutom språket tillägnar du dig också fördjupade kunskaper om det ryska samhällets utveckling, det ryska medielandskapet, den officiella retoriken och den politiska diskursen i landet. Du tränas i att granska den ryska officiella och inofficiella diskursen samt ryskt multimedialt material utifrån aktuella identitets- och minnespolitiska kontexter.

Institutionen för moderna språk är hemvist för programmet. Här bedrivs flera forskningsprojekt om det samtida Ryssland och dess språk, litteratur och den postsovjetiska ryska kulturen och identitetsformationen. Vi forskar om den ryska kyrkans roll i aktuella politiska processer, om språkpolitik och politisk retorik. Vi bedriver också studier av postsovjetisk rysk propaganda och politisk visualitet.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med ryska som fackspråk som huvudområde.

Beroende på förkunskaper i ryska följer du en av programmets två inriktningar. Kursutbudet på båda inriktningarna består av obligatoriska delkurser inom språklig kompetens, samt delkurser om aktuella samhälleliga och kulturpolitiska processer i Ryssland och det ryska medielandskapet. Valbara delkurser med fokus på internationella relationer, politik, ekonomi med mera ger dig möjlighet att skapa din egen kompetensprofil.

Programmet avslutas med ett examensarbete om 30 hp.

Kurser inom programmet

Termin 1–2, Ryska och Rysslandsstudier

Inriktningen kräver minst 60 hp i ryska.

 • Ryska och Rysslandsstudier 1, 30 hp
 • Ryska och Rysslandsstudier 2, 30 hp

Termin 1–2, Ryska för Rysslandskännare

Inriktningen kräver minst 105 hp i ryska.

 • Ryska för Rysslandskännare 1, 30 hp
 • Ryska för Rysslandskännare 2, 30 hp, inklusive valbara kurser inom språk- eller samhällsvetenskapliga ämnen relaterade till Rysslandsstudier och/eller med fokus på politik och internationella relationer, 15 hp

Termin 3, båda inriktningarna

Under tredje terminen kan du välja ett av två alternativ.

 • Alternativ 1: praktiktermin inom huvudområdet. Praktikens omfattning är 30 eller 15 hp. I samråd med institutionen ordnar studenten själv sin praktiktermin i Sverige eller de länder där ryska talas. Studenter vars praktik omfattar 15 hp kompletterar terminen med valbara kurser inom språk- eller samhällsvetenskapliga ämnen relaterade till Rysslandsstudier eller med fokus på politik och internationella relationer (15 hp).
 • Alternativ 2: fördjupningskurs Ryska och Rysslandsstudier 3 om 30 hp. I fördjupningskursen ingår obligatoriska delkurser i språk och områdesstudier (15 hp) samt valbara kurser inom språk- eller samhällsvetenskapliga ämnen relaterade till Rysslandsstudier och/eller med fokus på politik och internationella relationer (15 hp).

Termin 4, båda inriktningarna

 • Examensarbete inom huvudområdet, 30 hp

Du kommer att möta varierande undervisningsformer, såsom seminariediskussioner, självständiga studier, PM, rapporter, essäer och analyser. All kurslitteratur består av aktuella vetenskapliga publikationer som du kommer att analysera och diskutera tillsammans med dina lärare och övriga studenter.

I kurserna ingår läsning, analys och sammanfattning av vetenskapliga texter som examinerande moment.

Du får också möjlighet att bygga upp ett professionellt kontaktnät utanför akademin genom två seminarieserier. Seminarieserierna med inbjudna samhälls- och arbetsmarknadsaktörer är ett unikt kontaktskapande forum, som erbjuder en värdefull inblick i yrkeslivet.

Undervisningen inklusive examinationerna bedrivs på svenska och ryska.

Våra tidigare studenter finns inom landets alla strategiska verksamhetsområden: från statsförvaltning till ett globaliserat näringsliv, rikets säkerhet och ideella organisationer. Men bristen på utredare, analytiker och experter på Ryssland som bygger sin kunskapsbas direkt på primära källor är ständigt växande.

Behovet av språkkompetenta områdesexperter med inriktning mot Ryssland och dess närområden är stort och utbildningen ger dig den spetskompetens som efterfrågas såväl nationellt, som internationellt.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin