Masterprogram i samhällsvetenskap – Ekonomisk historia

120 hp

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning ekonomisk historia ger dig fördjupning i ekonomisk-historiska kärnområden såsom arbetsmarknadens, den globala handelns, det ekonomiska tänkandets och industrialiseringens historia. Att kunna ställa vetenskapligt grundade frågor om hur samhället har utvecklats över tid är en god utgångspunkt för att kunna förstå och förklara nuet. Programmets huvudfokus är masteruppsatsen där du får utveckla ditt eget kunskapsintresse i en empirisk undersökning.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Avancerat utrednings- och utvecklingsarbete sker i dag inom flertalet samhällssektorer, institutioner och organisationer. Det finns ett behov av personer som är väl lämpade för sådana typer av arbetsuppgifter. Att kunna ställa vetenskapligt grundade frågor om hur samhället har utvecklats över tid är en god utgångspunkt för att kunna förstå och förklara nuet. Masterprogrammet i ekonomisk historia ger dig goda redskap för att kunna ställa och besvara sådana frågor genom empiriska studier i olika typer av källmaterial. Det ger också en fördjupning i centrala problem och angreppssätt inom ämnet ekonomisk historia. Programmet är forskningsförberedande.

Inom programmet läser du ämnes- eller temainriktade fördjupningskurser samt kurser på avancerad nivå inom andra discipliner. Dessutom ingår det flera kurser som ger dig färdigheter i teori och metod.

Inom alla programmets inriktningar lär du dig om förändringsprocesser på olika samhällsnivåer och hur du genomför egna studier som bygger på en gedigen samhällsvetenskaplig analys.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med ekonomisk historia som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Programmet ges i Uppsala. Du kommer totalt läsa 60 högskolepoäng (hp) inom ekonomisk historia, varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen.

Inom programmet läser du även 30 hp som så kallade färdighetskurser (teori och metod) som behandlar hur man lägger upp och genomför en självständig forskningsuppgift.

Återstående 30 hp väljer du från ett brett utbud av valfria kurser inom olika ämnen. Valfriheten ger dig möjlighet till individuell specialisering efter intresse och önskemål.

Se studieplanen för lista över kurser inom inriktningen.

Ämneskurser och färdighetskurser är seminariebaserade och examineras genom skriftliga uppgifter och aktivt deltagande.

Programmets färdighetskurser ges på engelska. Kurserna i ekonomisk historia ges företrädesvis på svenska. Delar av litteraturen är på engelska.

I huvudsak arbetar studenterna individuellt. Masteruppsatsen skrivs på svenska eller engelska och är ett individuellt arbete.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap ger dig unika möjligheter att komponera din egen utbildning. Gemensamt för samtliga inriktningar på programmet är förmågan att problematisera, kritiskt granska och analysera samhällsutvecklingen.

Du får en kunskapsbas som efterfrågas av såväl myndigheter som intresseorganisationer och företag. Samhällsvetare finns inom privat såväl som inom offentlig verksamhet. Samhällsvetare arbetar bland annat med planering och utveckling, ekonomiskt/statistiskt arbete, utvärderings- och analysarbete, organisations- och personaladministration, information, kommunikation, marknadsföring och medieverksamhet.

De anställningar du kan få efter avlagd examen är till viss del beroende av vilken inriktning du valt och framförallt din individuella kombination av ämnen och färdigheter. Fördjupningen inom ekonomisk historia ger möjlighet till en karriär som utredare/analytiker framförallt i offentlig sektor och intresseorganisationer men också exempelvis inom museivärlden och i kulturarvsprojekt. Den ger också möjlighet till forskarutbildning inom ämnet. Disciplinen ekonomisk historia är forskningstung och forskarutbildning kan vara utgångspunkt för vidare forskning såväl som för andra anställningar.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap kan vara inkörsporten till samhällsvetenskaplig forskarutbildning och forskning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin