Masterprogram i samhällsvetenskap – Psykologi

120 hp

Inom masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning psykologi fördjupar du dig inom några av psykologins områden. Du lär dig om kognitionspsykologi, psykologiska mätmetoder, utvecklingspsykologi och hälsopsykologi, samtidigt som du breddar dina kunskaper inom en mängd andra samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen gör dig väl förberedd inför arbete som kräver kritiskt tänkande, analytisk förmåga och vetenskaplig kunskap om såväl psykologiämnet som psykologisk och samhällsvetenskaplig forskningsmetod.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Psykologi handlar om kunskapen om människans beteenden, tankar, känslor och samspel med andra människor. Ämnet utgörs av ett stort antal delområden. Inom den psykologiska inriktningen ingår bland annat kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi, hälsopsykologi, beteendemedicin.

Grunden för psykologisk kunskap ligger både i ämnets teoretiska utgångspunkter och i dess empiriska forskningsmetoder. Psykologin utgår från både kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser, dock med större fokus på kvantitativa mätningar och den statistik som behövs för att analysera sådana data.

Avancerat utrednings- och utvecklingsarbete sker i dag inom flertalet samhällssektorer, institutioner och organisationer och det finns ett behov av personer som är väl lämpade för sådana typer av arbetsuppgifter. Det kan även gälla utvärderings- och projektledningsarbete, då djupgående studier inom ett särskilt ämne eller tema i kombination med metodfärdigheter och olika sätt att kommunicera är avgörande.

Inom programmet läser du ämnes- eller temainriktade fördjupningskurser samt kurser på avancerad nivå inom andra discipliner. Dessutom ingår i programmet flera kurser som syftar till att du ska uppnå färdigheter i teori och metod. Inom alla programmets inriktningar lär du dig om förändringsprocesser på olika samhällsnivåer och hur du genomför egna studier som bygger på en gedigen samhällsvetenskaplig analys.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en filosofie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med psykologi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Programmet ges i Uppsala. Du kommer totalt läsa 60 högskolepoäng (hp) inom psykologi varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen. Dessutom läser du 30 hp som består av ett antal färdighetskurser med inriktning mot metod och hur man lägger upp och genomför en självständig forskningsuppgift. Återstående 30 hp väljer du inom ett brett utbud av kurser inom olika ämnen

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning psykologi inleds med en termin som omfattar två kurser i psykologi och två färdighetskurser, som läses av samtliga programdeltagare.

Den andra terminen läser du ytterligare två kurser i psykologi. Du kombinerar detta med två valfria kurser. Valfriheten ger dig möjlighet till individuell specialisering efter intresse och önskemål. Termin tre består av färdighetskurser samt valfria kurser. Sista terminen skrivs en masteruppsats.

Kurser inom programmet

Termin 1

  • Kognitionspsykologi I, 7,5 högskolepoäng, 7,5 hp
  • Psykologiska mätmetoder med mätteori, 7,5 hp
  • Två programgemensamma färdighetskurser á 7,5 hp

Termin 2

  • Utvecklingspsykologi med inriktning mot social funktion, 7,5 hp
  • Hälsopsykologi och beteendemedicin, 7,5 hp
  • Valfria kurser, totalt 15 hp

Termin 3

  • Två programgemensamma färdighetskurser á 7,5 hp
  • Valfria kurser, totalt 15 hp

Termin 4

  • Masteruppsats, 30 hp

Utbildningen är akademiskt baserad, den bygger på empirisk forskning och består i huvudsak av föreläsningar och seminarier. Utbildningen avslutas med ett självständigt vetenskapligt arbete, en uppsats som ger dig möjlighet att ytterligare utveckla dina metodiska färdigheter, din teoretiska kunskap och kritiska bedömningsförmåga.

Du förväntas under utbildningen ta ett ökat självständigt ansvar för dina studier, och att förvärva yrkesrelevanta och forskningsförankrade kunskaper och färdigheter.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap ger unika möjligheter för dig att komponera din egen utbildning. Gemensamt för programmets samtliga inriktningar är att det höjer förmågan att problematisera, kritiskt granska och analysera samhällsutvecklingen.

Du får en kunskapsbas som efterfrågas av organisationer och offentlig verksamhet liksom företag och konsultverksamhet. Med en utbildning i psykologi ökar din vetenskapliga kompetens och efter programmet kan du arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter som kräver kritiskt tänkande, analytisk förmåga och vetenskaplig kunskap om såväl psykologiämnet som psykologisk och samhällsvetenskaplig forskningsmetod.

Utbildningen öppnar upp för arbete som konsult eller analytiker. Vidare kan man vara lämplig för arbete inom HR och områden relaterade till till exempel personalhälsa, studie- och arbetsmiljö, samt med avancerade utrednings- och utvärderingsuppgifter, projektarbete, projektledning och andra typer av utvecklingsarbete.

Samhällsvetare arbetar ofta med planering och utveckling, ekonomiskt/statistiskt arbete, utvärderings- och analysarbete, organisations- och personaladministration, information, kommunikation, marknadsföring och medieverksamhet. Arbete finns såväl inom privat som inom offentlig verksamhet till exempel på kommunal och regional nivå. De anställningar du kan få efter avlagd examen är till viss del beroende av vilken inriktning du valt och framförallt din individuella kombination av ämnen/teman och färdigheter.

Fördjupningen inom ämnet psykologi ger också möjlighet att söka forskarutbildning inom ämnet. Forskarutbildning kan vara utgångspunkt för vidare forskning såväl som för andra anställningar.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin