Masterprogram i samhällsvetenskap – Samhällsplanering och kulturgeografi

120 hp

Masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning samhällsplanering och kulturgeografi, ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter inom hållbar samhällsutveckling. Med utgångspunkt i geografiska perspektiv och samhällsvetenskaplig analys förbereder programmet dig för forskarstudier eller för att möta arbetsmarknadens växande behov av planerare och geografer i olika roller. Du kan till exempel jobba som stadsplanerare, hållbarhetsstrateg eller omvärldsanalytiker.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Inom ämnet kulturgeografi/samhällsgeografi har frågor om samhällsplanering en central plats. Kultur- och samhällsgeografer studerar hur samhällen skapar, organiserar och planerar sina livsmiljöer – ekonomiskt, socialt och politiskt. Här ingår frågor som:

 • Vilken betydelse har platsen, med dess specifika resurser, karaktär och befolkning, för individ och samhälle?
 • Hur samverkar eller konkurrerar olika intressen om olika platser?
 • Hur binds olika platser och människor samman i regioner och nätverk genom, till exempel, handel och migration?

Frågorna är av stor betydelse för utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Denna inriktning inom masterprogrammet i samhällsvetenskap syftar till att fördjupa dina kunskaper och analytiska färdigheter inom kulturgeografi, med fokus på en framtida akademisk karriär eller på deras tillämpning inom samhällsplaneringens olika fält. Inriktningen tar fasta på att den moderna samhällsplaneringen kräver ett helhetsperspektiv, det vill säga en förmåga att identifiera, analysera och balansera konkurrerande ekonomiska, sociala och politiska intressen. Detta är en efterfrågad kompetens bland offentliga och privata aktörer inom till exempel stadsplanering, hållbar utveckling, klimatanpassning, trafikplanering, integration, näringslivsutveckling och miljövård.

I programmet utvecklar du helhetsperspektivet genom att läsa temainriktade fördjupningskurser med fokus på bland annat aktuella planeringsutmaningar, urbangeografi, ekonomisk geografi och socialgeografi. Du möter lärare med olika forskningsinriktningar, från befolkningsgeografer, landsbygdsforskare och urbangeografer, till forskare inom politisk geografi, migration och klimatförändring. Programmet ger dig möjlighet att också läsa avancerade kurser inom andra ämnen. Dessutom ingår flera kurser inom vetenskapsteori och vetenskapliga metoder.

Inom alla programmets inriktningar lär du dig om förändringsprocesser på olika samhällsnivåer och hur du genomför egna studier som bygger på en gedigen samhällsvetenskaplig analys.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med kulturgeografi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Programmet ges i Uppsala. Du kommer totalt läsa 120 högskolepoäng (hp). Av dessa ska minst 60 hp vara inom ämnet kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering, varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen. Du kommer även läsa färdighetskurser (i regel 30 hp) med inriktning mot vetenskapliga metoder, vetenskapsteori samt hur man planerar och genomför en självständig forskningsuppgift. Återstående hp väljer du från ett brett utbud av kurser inom olika ämnen.

Den första terminen inom inriktningen samhällsplanering och kulturgeografi består av fyra kurser. Du läser en kurs som fördjupar dina kunskaper i geografins idéutveckling, en kurs som fokuserar på aktuella planeringsutmaningar samt två färdighetskurser som läses av alla inriktningar vid programmet.

Den andra terminen läser du ytterligare två kurser i ämnet kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering: en med fokus på urbangeografi och en inom ekonomisk geografi. Du kombinerar dessa med två valfria kurser i andra ämnen eller i kulturgeografi (till exempel geografiska informationssystem - GIS). Valfriheten ger dig möjlighet till individuell specialisering efter intresse och önskemål.

Termin tre består valfria tema- eller färdighetskurser. Här kan du också välja att genomföra en praktik på 15 hp eller 30 hp, under förutsättning att du själv hittar en lämplig praktikplats. Under termin tre har du också möjlighet att studera utomlands via universitetets utbytesprogram. På den fjärde och sista terminen skriver du en masteruppsats i ämnet kulturgeografi till exempel med inriktning samhällsplanering.

Studera utomlands

Du som vill studera utomlands har möjlighet att göra det i första hand under termin tre. Uppsala universitet har utbytesavtal med ett stort antal universitet världen över.

Utbildningen består av tematiska kurser och färdighetskurser, samt den avslutande uppsatskursen. I de flesta av de tematiska kurserna är undervisningen i huvudsak uppbyggd kring seminarier. På seminarierna diskuterar studenter och lärare aktuella samhällsfrågor med utgångspunkt i forskningstexter eller studenternas egna undersökningar. På så sätt vilar undervisningen på studenternas individuella och gemensamma ansvarstagande. Förutom att ge fördjupade kunskaper utvecklar varje seminarium en eller flera viktiga förmågor så som metodkritik och vetenskaplig argumentation.

I färdighetskurserna utgör de praktiska övningarna ett viktigt inslag. De flesta kurser examineras genom aktivt seminariedeltagande och avslutande individuella uppgifter i form av skriftliga promemorior. Tema- och färdighetskurserna förbereder därmed dig på det avslutande uppsatsarbetet. Förutom den valfria praktikkursen sker undervisningen på campus. Programmet innehåller kurser på såväl svenska som engelska.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap ger dig unika möjligheter att komponera din egen utbildning. Gemensamt för samtliga inriktningar på programmet är att du övas i att problematisera, kritiskt granska och analysera samhällsutvecklingen. Du kan genom valet av inriktning, kurser och fördjupningar skaffa dig en utbildning som efterfrågas av såväl myndigheter som intresseorganisationer och företag. Samhällsvetare arbetar bland annat med planering och utveckling, ekonomiskt/statistiskt arbete, utvärderings- och analysarbete, organisations- och personaladministration, information, kommunikation, marknadsföring och medieverksamhet.

De anställningar du kan få efter avlagd examen är till viss del beroende av vilken inriktning du valt och framförallt din individuella kombination av ämnen/teman och färdigheter. Inriktningen inom samhällsplanering och kulturgeografi förbereder dig för ett arbete inom till exempel:

 • stadsplanering
 • regional utveckling
 • landsbygdsutveckling
 • bostads- och integrationsfrågor
 • omvärldsanalys
 • internationellt utvecklingsarbete
 • krisberedskap
 • hållbarhetsfrågor.

En examen med inriktning mot samhällsplanering ger dig möjlighet att arbeta inom såväl privat som offentlig sektor. Inriktningen ger dig också möjlighet att söka forskarutbildning inom kulturgeografi eller annat forskarutbildningsämne med anknytning till samhällsplanering. Forskarutbildning kan vara utgångspunkt för vidare forskning såväl som för andra anställningar.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin