Masterprogram i samhällsvetenskap – Socialt arbete

120 hp

Är du som socionom intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom socialt arbete? Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot socialt arbete ger dig möjlighet till fördjupning inom områden som barn och unga, missbruk, psykisk ohälsa, funktionsvariationer och våld i nära relation. Utbildningen ger dig en förstärkt kompetens inom avancerat utvärderings-, utrednings- och utvecklingsarbete. Studierna ger också möjlighet att söka till forskarutbildning i socialt arbete.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot socialt arbete ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om socialt arbete och samspelet mellan individer, grupper och samhälle. Du fördjupar dig i ämnets teori och metod såväl som pågående forskning inom socialt arbete. Kurserna kan vara orienterade både mot konkreta insatser mot sociala problem och mot att förstå deras orsaker och utbredning. Kurserna tar upp områden som

  • barn och unga
  • missbruk
  • psykisk ohälsa
  • funktionsvariationer
  • våld i nära relation.

Programmet är både forskningsförberedande och en vidareutbildning inom området socialt arbete. Utbildningen ger dig exempelvis en förstärkning av kompetens inom avancerat utvärderings-, utrednings- och utvecklingsarbete, vilket i dag utgör ett viktigt inslag inom privat och offentlig verksamhet. Du utökar även din förståelse för socialt arbete inom frivillig verksamhet och organisationer.

Inom programmet läser du ämnes- eller temainriktade fördjupningskurser samt programgemensamma kurser på avancerad nivå inom andra discipliner. Dessutom ingår flera kurser som syftar till att du ska uppnå färdigheter i teori och metod samt hur du genomför egna studier som bygger på en gedigen samhällsvetenskaplig analys. Dessa kompetenser tränas särskilt vid skrivande av masteruppsatsen. Detta är särskilt viktigt både för arbete inom avancerat utvärderings- och utredningsarbete samt inom vidare studier på forskarutbildningen.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med socialt arbete som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning socialt arbete är på avancerad nivå och ges i Uppsala. Utbildningen omfattar 120 hp, två års studier. Minst 60 hp läses inom socialt arbete, varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen. Dessutom läser du ett antal färdighetskurser med inriktning mot metod och vetenskapsteori om 15 till 30 hp. Återstående kurser väljer du från ett brett utbud av kurser inom olika ämnen.

Under termin ett läser du två ämneskurser inom socialt arbete, varav den första är obligatorisk. Du läser även två obligatoriska färdighetskurser gemensamma för samtliga programstudenter.

Den andra terminen läser du valbara kurser i socialt arbete eller egenvalda ämnen. De två senare kurserna kan ersättas av en magisteruppsats.

Under termin tre läser du två färdighetskurser samt två valbara kurser i socialt arbete eller annat ämne. Valfriheten ger dig möjlighet till individuell specialisering efter eget intresse och önskemål.

Under den sista terminen, termin fyra, skriver du din masteruppsats.

Kurserna inom programmet omfattar 7,5 hp vardera, förutom uppsatskursen som omfattar 30 hp. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och självstudier. En betydande del av undervisningen och kurslitteraturen kan vara på engelska.

Du arbetar såväl enskilt som i grupp. Ämneskurserna under termin ett och tre läses tillsammans med sistaårsstudenter på Socionomprogrammet. Du väljer då att läsa kurser du inte redan läst på tidigare utbildning för att ytterligare bredda din kompetens inom socialt arbete.

Examinationsformerna varierar och kan inkludera salstentamina, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga examinationer.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap ger unika möjligheter för dig att själv utforma din utbildning. Den valda inriktningen ger dig ämnesfördjupning. Dina specialkompetenser inom inriktningen breddas genom att du även läser bestämda färdighetskurser och valfria kurser som du själv väljer. Kombinationen av detta kursupplägg ger en utbildning som efterfrågas av organisationer och arbetsgivare inom såväl offentlig, privat och frivillig sektor.

Gemensamt för samtliga inriktningar är att studenter tränas i förmågan att problematisera, kritiskt granska och analysera samhällsutvecklingen. Dessa kunskaper och färdigheter lämpar sig väl för avancerade utrednings- och utvärderingsuppgifter, projektarbete, projektledning och andra typer av utvecklingsarbete.

Tidigare studenter inom socialt arbete arbetar bland annat med utvärderings-, utrednings- och utvecklingsarbete. Många jobbar även med avancerat analysarbete. Samhällsvetare återfinns inom privat- och frivillig- såväl som offentlig sektor på både kommunal, regional och statlig nivå. Fördjupningen inom huvudområde ger en specialistkompetens som tillsammans med de avancerade färdighetskurserna utgör en god plattform inom flertalet arbetsområden.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap är en god introduktion till samhällsvetenskaplig forskarutbildning och forskning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin