Masterprogram i samhällsvetenskap – Sociologi

120 hp

Är du intresserad av samhället och vill studera sociala fenomen? Inom den sociologiska inriktningen på masterprogrammet i samhällsvetenskap får du chansen att fördjupa dig inom områden såsom socialpsykologi, ekonomisk sociologi och urbansociologi. Utbildningen är för dig som vill utveckla dina färdigheter i teoretiska, empiriska och metodologiska områden. Du förbereds inför såväl en karriär inom forskning som utanför akademin, med en stabil samhällsvetenskaplig grund att stå på.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot sociologi ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om samspelet mellan individ, grupp och samhälle. Du fördjupar dig i sociologisk teori och metod såväl som pågående sociologisk och socialpsykologisk forskning och får tillfälle att stifta bekantskap med forskningsområden som exempelvis ekonomisk sociologi, medicinsk sociologi och urbansociologi.

Programmet är forskningsförberedande, men då sociologisk expertis idag efterfrågas i många olika sektorer av arbetslivet förbereder det dig också för andra typer av yrken. Som exempelvis avancerat utrednings- och utvecklingsarbete, vilket i dag utgör ett viktigt inslag inom flertalet samhällssektorer, institutioner och organisationer. Andra möjligheter är olika utvärderings- och projektledningsarbeten, där djupgående studier inom ett särskilt ämne eller tema i kombination med metodfärdigheter och olika sätt att kommunicera är avgörande.

Inom programmet läser du ämnes- eller temainriktade fördjupningskurser samt kurser på avancerad nivå inom andra discipliner. Dessutom ingår flera kurser i teori och metod.

Inom alla programmets inriktningar lär du dig om förändringsprocesser på olika samhällsnivåer och hur du genomför egna studier som bygger på en gedigen samhällsvetenskaplig analys.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med sociologi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning sociologi är på avancerad nivå och ges i Uppsala. Utbildningen omfattar 120 hp, två års studier. Minst 60 hp är inom sociologi, varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen. Dessutom läser du ett antal färdighetskurser med inriktning mot metod och vetenskapsteori om 30 hp. Återstående kurser om 30 hp väljer du från ett brett utbud av kurser inom olika ämnen.

Under termin ett läser du två obligatoriska ämneskurser inom sociologi och två obligatoriska färdighetskurser gemensamma för samtliga programstudenter.

Den andra terminen läser du valbara kurser i sociologi eller egenvalda ämnen. De två senare kurserna kan ersättas av en magisteruppsats.

Under termin tre läser du två färdighetskurser samt två valbara kurser i sociologi eller annat ämne. Valfriheten ger dig möjlighet till individuell specialisering efter eget intresse och önskemål.

Under den sista terminen, termin fyra, skriver du din masteruppsats.

Kurserna i sociologi omfattar 7,5 hp, förutom uppsatskursen som omfattar 30 hp. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och självstudier. En betydande del av kurslitteraturen är på engelska.

Studenterna arbetar såväl enskilt som i grupp. Examinationsformerna varieras och kan inkludera salstentamina, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga examinationer.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap ger unika möjligheter för dig att själv utforma din utbildning. Den valda inriktningen ger dig ämnesfördjupning. Dina specialkompetenser inom inriktningen breddas genom att du även läser bestämda färdighetskurser och valfria kurser som du själv väljer. Kombinationen av detta kursupplägg ger en utbildning som efterfrågas av organisationer och arbetsgivare inom såväl offentlig, privat och frivillig sektor.

Gemensamt för samtliga inriktningar är att studenter tränas i förmågan att problematisera, kritiskt granska och analysera samhällsutvecklingen. Dessa kunskaper och färdigheter lämpar sig väl för avancerade utrednings- och utvärderingsuppgifter, projektarbete, projektledning och andra typer av utvecklingsarbete.

Tidigare studenter som läst sociologi arbetar ofta med

  • planering och utveckling
  • utvärderings- och analysarbete
  • organisations- och personaladministration
  • information
  • kommunikation
  • marknadsföring
  • projektledning.

Beroende på vald breddning inom programmet kan du som sociolog även arbeta inom andra samhällsvetenskapliga områden med ekonomiskt och statistiskt arbete liksom med medieverksamhet.

Samhällsvetare återfinns inom privat, frivillig såväl som offentlig sektor på både kommunal, regional och statlig nivå. Fördjupningen inom huvudområde ger en specialistkompetens som tillsammans med de avancerade färdighetskurserna utgör en god plattform inom flertalet arbetsområden.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap är en god introduktion till samhällsvetenskaplig forskarutbildning och forskning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin