Masterprogram i vattenteknik

120 hp

Tillgång till rent vatten är en grundläggande förutsättning för vårt moderna samhälle, och vatteningenjören spelar en central roll i distribuering, lagring och rening av vatten. Som student på masterprogrammet i vattenteknik kommer du att lära dig att använda banbrytande mät-, simulerings- och dataanalysmetoder för en hållbar utveckling av vattenresurser i bebyggda och naturliga miljöer. Programmet har en profil mot digitalisering i vattensektorn.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

För att vi ska kunna leva bekvämt och säkert har samhället ett stort och konstant behov av att distribuera, lagra och rena vatten. Experter som vatteningenjörer är avgörande för att dessa system ska fungera genom att till exempel bedöma mängden tillgängligt vatten, beräkna flöden i huvudvattennätet och simulera dagvattenavrinning i bostadsområden. Dricksvattenberedning och avloppsvattenbehandling kräver långsiktiga lösningar som kräver avancerad teknisk kunskap i mätning, simulering och dataanalys (inklusive maskininlärning och artificiell intelligens).

Utöver dricksvattenberedning, dagvattenhantering och avloppsvattenrening, omfattar vattenteknik även ytvatten- och geohydrologi samt deras tillämpningar inom forskning och utveckling.

Masterprogrammet i vattenteknik vid Uppsala universitet har ett starkt fokus på digitalisering, något som förväntas bli allt viktigare för vattensektorn. Därför kommer du att få lära dig användbara metoder för att samla in och tolka digitala data i VA-sektorn (vatten- och avloppsystem).

Som student i programmet får du både teoretiska och praktiska färdigheter i vattenbehandling, lagring och transport. Digitalisering och maskininlärning är genomgående nyckelbegrepp, eftersom mycket av programmet fokuserar på analys av stora mängder data, modellering/simulering och automatisering inom vattensektorn.

Programmet erbjuder också många möjligheter för studenter att delta i forskningsseminarier och föreläsningar vid de olika avdelningarna som bidrar till programmet. Studenter uppmuntras att delta i fakultetsforskning genom exempelvis examensarbete inom pågående forskningsprojekt.

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med vattenteknik som huvudområde.

Programmet börjar med en introduktionskurs som ger dig en god grund inom strömnings- och vattenlära, som behövs för de efterföljande kurserna i programmet. Den inledande kursen innehåller ämnen och kunskaper som återkommer under hela programmet, till exempel etik i ingenjörsyrket, teknik för en hållbar utveckling samt skriftlig och muntlig kommunikation. Dessutom kommer den första terminen att innehålla en introduktionskurs i programmering som en del av utbildningens fokus på digitalisering.

Den andra terminen erbjuder avancerade kurser som bygger vidare på första halvårets kurs, och avslutas med en kurs i mätmetoder med fokus på sensorer i vattensektorn.

Under den tredje terminen fördjupas digitaliseringsprofilen, då ett digitaliseringsprojekt genomförs tillsammans med studenter från ett annat masterprogram (exempelvis Masterprogram i dataanalys) med faktiska data från vattensystem. Slutligen avslutas programmet med examensarbete i vattenteknik, då du förväntas tillämpa en stor del av de färdigheter du har lärt dig under din utbildning.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom programmet.

Du förväntas delta i och aktivt bidra till undervisningen samtidigt som du tar ansvar för ditt eget lärande.

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska uppgifter, seminarier, projektarbete och fallstudier. Under en stor del av programmet studerar du på egen hand eller i en studiegrupp utanför klassrummet, och därför är det viktigt att du aktivt strukturerar dina egna studier.

Programmet är nära kopplat till samtida forskning och kursinnehållet följer den aktuella utvecklingen inom vattenteknik.

All undervisning ges på engelska.

Det finns en stark och stabil efterfrågan på vatteningenjörer både i Sverige och internationellt. Detta inkluderar utvecklingsländer, som ofta har snabbt växande krav på säker och pålitlig vattenförsörjning. Digitalisering är viktigt för effektiv användning av vatten, särskilt med det växande hotet från klimatförändringar, vilket gör detta utbildningsprogram mycket relevant för en karriär inom vattenteknik.

Efter examen kan du söka arbete hos kommunala vattenleverantörer, konsultbolag, regionala miljömyndigheter eller statliga myndigheter. Du kan till exempel arbeta som process- och utredningsingenjör på kommunala dricksvatten- och avloppsreningsverk, ingenjör i industrin, civilingenjör på vattenkraftverk samt arbeta som konsult som jobbar med vatten- och miljöfrågor.

Du kan också välja att fortsätta inom akademin och doktorera inom ett område relaterat till hydrologi och vattenteknik. Med kompetens som inkluderar modellering, simulering, digitalisering och automatisering kommer du att bli en mycket attraktiv kandidat för doktorandtjänster i hydrologi, geohydrologi och miljöanalys på Uppsala universitet och vattenrelaterade forskarutbildningar på till exempel KTH, Chalmers, Lund universitet, Luleå tekniska universitet och SLU, eller internationellt.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin